Dostawa odczynników hematologicznych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu

Poznań: dostawa odczynników hematologicznych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego pla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 103343 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników hematologicznych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego pla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej przeznaczonych do zaoferowanego analizatora, oraz dostawa odczynników hematologicznych do analizatora typu Pentra 60 C+, stanowiącego wyposażenie Laboratorium Analitycznego Zamawiającego Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora, dostawa odczynników oraz krwi kontrolna wysokiej jakości, spełniających wszystkie wymagane warunki, zgodnie z ich przeznaczeniem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt 4.5 specyfikacji; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·                    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 specyfikacji wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 1 oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 5. 4.3 SIWZ Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1. Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, preparatu czyszczącego, krwi kontrolnej oraz analizatora, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 specyfikacji. tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego UWAGA! Na każdym dokumencie należy odręcznie - wyraźnie zaznaczyć, jakiej pozycji zamawianego asortymentu dotyczy ten dokument. 2. Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego odczynnika odrębnie. 3. Katalogi (materiały informacyjne) w języku polskim , opisujące szczegółowo właściwości oferowanych ; odczynników, krwi kontrolnej i analizatora..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostępne są bezpośrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul. Szwajcarska 3 Poznań pok 210 (zam. pub.) telfax 0618739305..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zakładu pok 239 ul. Szwajcarska 3 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                    4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                              1. Cena - 80

o                              2. cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-07-01 14:15)
  • Formularz ofertowy (2009-07-01 14:15)
  • WZÓR UMOWY (2009-07-01 14:15)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-01 14:17)
  • WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 1 (2009-07-06 12:05)
  • Ogłoszenie o wyborze najk.oferty (2009-07-14 13:44)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-07-14 13:45)
  • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-07-14 13:45)
  • Ogłoszenie udzieleniu zamówienia (2009-09-23 13:50)