Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu

Poznań: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 99639 - 2009; data zamieszczenia: 25.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości (sprzątania) wyznaczonych pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego. Wykonywane prace porządkowo-sprzątające oraz technologie stosowane przy realizacji tych prac winny zapewnić, gwarantować i spełniać utrzymanie właściwej higieny sanitarnej, wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń. Ponadto prace sprzątająco-porządkowe należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących w tutejszym zakładzie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji dotyczących gospodarki odpadami oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska, a wszyscy pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych procedur i instrukcji. Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości dotyczą następujących pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego: A) SZPITAL przy ul. Szkolnej 8/12 - pomieszczenia administracyjne, poradnie, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy osobowe oraz sanitariaty o powierzchni: 1. 2.776,93 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze 2. 494,73 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu 3. 253,07 m2 sprzątanej 1 raz w miesiącu B) ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, UL.WINCENTEGO 2 - pomieszczenia administracyjne, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, sanitariaty, pomieszczenia poradni o powierzchni: 1. 786 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze 2. 29 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu UWAGA! PRACA NA TYM ODDZIALE ODBYWA SIĘ W KONTAKCIE Z MATERIAŁEM ZAKAŹNYM..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -przedłożą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Brane będą pod uwagę wyłącznie usługi realizowane w szpitalach. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.4.siwz.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 siwz wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3 Wykaz wykonanych umów spełniający wymagania określone w pkt. 4.1.2 SIWZ. 4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i2składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4. 6.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7.Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 siwz oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 6 z zastrzeżeniem pkt. 4.3.siwz 9.Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych wystawione dla każdego przewidzianego do stosowania przy realizacji zamówienia preparatu dezynfekcyjnego oraz środka czystości (detergentu) - odrębnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.3. siwz (karty charakterystyk - uaktualnione po 01.01.2005r. ( Rozp. MZ z 14 XII 2004r- Dz.U.Nr 2 z 06.01.2005r.) 10. Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych środków czystościowych (detergentów) oraz preparatów dezynfekcyjnych do obrotu i stosowania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych - dla każdego środka czystościowego i preparatu dezynfekcyjnego odrębnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.3.siwz 11. Potwierdzenie zatrudnienia i wyznaczenia co najmniej jednej osoby pełniącej funkcje osoby koordynującej i odpowiadającej za pracę personelu wykonawcy, która zapewni stały i bieżący nadzór nad zakresem i pracami związanymi z utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych objętych zamówieniem , zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1. d) ppkt 3) - wg załączonego wzoru. 12.Odpowiednie oświadczenie wykonawcy, że wszystkie osoby zatrudnione do wykonania zamówienia będą odpowiednio przeszkolone z zakresu przepisów BHP, P-poż, PIS oraz z zakresu gospodarki odpadami, ich segregacji. Pracownicy będą posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu wykonania usług kompleksowego utrzymania czystości tj. m.in. obsługi maszyn i sprzętu, rodzajach środków czyszczących i dezynfekcyjnych stosowanych w placówkach służby zdrowia, ponadto będą legitymowali się aktualnymi książeczkami zdrowia do celów sanitarnych z aktualnymi badaniami lekarskimi i terminem następnych badań, wymaganymi do pracy w obiektach służby zdrowia, które należy udostępnić zamawiającemu na każde żądanie oraz będą wyposażone w jednakową odzież ochronną . (oświadczenie należy złożyć wg załączonego wzoru)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·                  1 - Cena - 90

·                  2 - usługi dodatkowe - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumnety dostepne są bezposrednio na stronie www.szpital - strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul.Szwajcarska 3 Poznań , pok. 210 ( Dział Zam.Publ.) tel/fax: 061/8739-305..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Wyłącznie do Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ (2009-06-25 14:04)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-06-25 14:04)
 • WZÓR UMOWY (2009-06-25 14:04)
 • 8. ZAŁ.NR 2 DO OFERTY WYKAZ OBIEKTÓW (2009-06-25 14:05)
 • 9. ZAŁ.NR 3 DO OFERTY OŚW.WYK. (2009-06-25 14:05)
 • 10. ZAŁ.NR 4 DO OFERTY OŚW.WYK.II (2009-06-25 14:05)
 • druk zastrzezenia infoermacji zawartych w ofercie (2009-06-25 14:05)
 • 21. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-07-03 14:09)
 • 16. ZP_12 (2009-07-03 14:09)
 • 19. ZP-21 (2009-07-03 14:09)
 • 24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-09-03 13:29)