Przetarg ieograniczony na dostawę odzieżyi bielizny operacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego uzytku dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

 Poznań: DOSTAWA ODZIEZY i BIELIZNY OPERACYJNEJ ORAZ POKROWCÓW NA SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 188496 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DDOSTAWA ODZIEZY i BIELIZNY OPERACYJNEJ ORAZ POKROWCÓW NA SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia stanowi dostawaodzieży i bielizny operaacyjnej oraz pokrowców na sprzęt jednorazowego uzytku dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i został on podzielony na 49 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 49.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6.Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 5. 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ oraz wzory: 8.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych , t.j. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii europejskiej lub dokumenty równoważne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. 8.2. Karty danych technicznych wystawione przez producenta dot. materiałów (włóknin, folii itp.) użytych do produkcji gotowych wyrobów. 8.3 Materiały informacyjne (katalogi ) oferowanych wyrobów . 8.4 Wzory oferowanego asortymentu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·             1 - Cena - 80

·             2 - ocena jakości oferowanego asortymentu w pak. 1 - 35 ; w pak. 36-49 - cena 100 pkt - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań - Dział Zamówień Publicznych pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2009 godzina 09:00, miejsce: ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań - Kancelaria pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZESTAW UNIWERSALNY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW UNIWERSALNY - 400 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZESTAW DO LAPAROSKOPII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO LAPAROSKOPII - 400 kpl..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE - 150 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZESTAW GINEKOLOGICZNY (ŻYLAKI ODBYTU).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW GINEKOLOGICZNY (ŻYLAKI ODBYTU) - 120 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW NA SZYI.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW NA SZYI - 170 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: SERWETY JAŁOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETY JAŁOWE a) serweta samoprzylepna (do wycinków) 45 x 75 cm z możliwością dostosowania średnicy otworu - 100 szt. b) serweta samoprzylepna (do wycinków) 75 x 90 cm z możliwością dostosowania średnicy - 200 szt. c) serweta samoprzylepna (do wycinków) 70 x 70 cm z otworem Ø 15 cm - 700 szt. d) serweta nieprzylepna 150 x 90 cm - 40 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ZESTAW DO OPERACJI BY - PASS JAŁOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO OPERACJI BY - PASS JAŁOWY - 800 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK JAŁOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK JAŁOWY - 400 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ZESTAW DO PILNYCH OTWARĆ JAŁOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW DO PILNYCH OTWARĆ JAŁOWY - 200 kpl.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE DO KRÓTKOTRWAŁYCH ZABIEGÓW.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE DO KRÓTKOTRWAŁYCH ZABIEGÓW - 1500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE DO DŁUGOOTRWAŁYCH ZABIEGÓW.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE DO DŁUGOOTRWAŁYCH ZABIEGÓW - 3 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE - 2 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: JAŁOWE SERWETY - OSŁONA STOLIKA MAYO.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: JAŁOWE SERWETY - OSŁONA STOLIKA MAYO - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: JAŁOWE SERWETY - OSŁONA STOLIKA POD INSTRUMENTARIUM.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: JAŁOWE SERWETY - OSŁONA STOLIKA POD INSTRUMENTARIUM - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: JAŁOWE SERWETY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 15 - JAŁOWE SERWETY - 150 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: JAŁOWA OSŁONA NA PRZEWODY VIDEO I OPTYKĘ ENDOSKOPOWĄ.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: JAŁOWA OSŁONA NA PRZEWODY VIDEO I OPTYKĘ ENDOSKOPOWĄ - 400 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: ŚCIERECZKI WYSOKOCHŁONNE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERECZKI WYSOKOCHŁONNE - 16 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: KIESZEŃ JAŁOWA NA NARZĘDZIA.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KIESZEŃ JAŁOWA NA NARZĘDZIA - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA JAŁOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEŚCIERADŁA JAŁOWE - 1 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: SERWETY JAŁOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETY JAŁOWE - 5 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POKROWCE FOLIOWE - 3 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE Z GUMKĄ.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POKROWCE FOLIOWE Z GUMKĄ a) rozmiar 100 x 100 - 1 000 szt. b) rozmiar 50 x50 - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE - l 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: CZEPKI CHIRURGICZNE MĘSKIE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZEPKI CHIRURGICZNE MĘSKIE - 24 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: CZEPKI MĘSKIE Z WKŁADKĄ POCHŁANIAJĄCĄ POT.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZEPKI MĘSKIE Z WKŁADKĄ POCHŁANIAJĄCĄ POT - 8 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: CZEPKI DAMSKIE Z GUMKĄ.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZEPKI DAMSKIE Z GUMKĄ - 9 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: MASKI OPERACYJNE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MASKI OPERACYJNE - 80 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: OCHRANIACZE NA BUTY ( z gumką).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OCHRANIACZE NA BUTY ( z gumką) - l8 000 par.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY (NIEJAŁOWY).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY (NIEJAŁOWY) - 2 000 kpl..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: SPODENKI FLIZELINOWE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPODENKI FLIZELINOWE - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: MASKI JEDNORAZOWE Z FILTREM HEPA.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MASKI JEDNORAZOWE Z FILTREM HEPA - 5 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: JEDNORAZOWE SUKIENKI.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: JEDNORAZOWE SUKIENKI - 3 100 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: FARTUCHY JEDNORAZOWE, FOLIOWE PRZEDNIE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCHY JEDNORAZOWE, FOLIOWE PRZEDNIE - 15 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: PODKŁAD HIGIENICZNY NIEJAŁOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PODKŁAD HIGIENICZNY NIEJAŁOWY 1 rozm. 60 x 60 cm - 8 900 szt. 2. rozm. 90 x 180 cm- 1.000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. .ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE BEZ GUMKI.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POKROWCE FOLIOWE BEZ GUMKI - 1 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena jakości oferowanego asortymentu - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: FARTUCH Z WŁÓKNINY Z MANKIETEM ŚCIĄGAJĄCYM (DUŻY).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCH Z WŁÓKNINY Z MANKIETEM ŚCIĄGAJĄCYM (DUŻY) - 24 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: SERWETA Z WŁÓKNINY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SERWETA Z WŁÓKNINY - 10 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: CZEPEK CHIRURGICZNY (FURAŻERKA WIĄZANA).

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZEPEK CHIRURGICZNY (FURAŻERKA WIĄZANA) - 20 000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: FOLIA CHIRURGICZNA BAKTERIOBÓJCZA.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FOLIA CHIRURGICZNA BAKTERIOBÓJCZA - 300 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW NA BIODRZE.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW NA BIODRZE - 200 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: OBŁOŻENIA DO IZOLACJI PACJENTA.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBŁOŻENIA DO IZOLACJI PACJENTA - 100 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW BRZUSZNO- KROCZOWYCH W POZYCJI GINEKOLOGICZNEJ.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW BRZUSZNO- KROCZOWYCH W POZYCJI GINEKOLOGICZNEJ - 200 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH - 200 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: ZESTAW UNIWERSALNY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW UNIWERSALNY - 100 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: FARTUCH UROLOGICZNY JEDNORAZOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCH UROLOGICZNY JEDNORAZOWY - 300 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 46 NAZWA: KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIEKIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 47 NAZWA: FARTUCH CHIRURGICZNY JAŁOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FARTUCH CHIRURGICZNY JAŁOWY - 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 48 NAZWA: ZESTAW ZABIEGOWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAW ZABIEGOWY - 1 500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 49 NAZWA: STERYNE OBŁOŻENIA.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STERYNE OBŁOŻENIA 1.Serweta do zabiegów na kończynie - 200 szt. 2.Serweta 2 warstwowa wykonana z włókniny wiskozowej z laminatem polietylenowym o rozm. 150 x 200 cm, warstwa zewnętrzna musi posiadać zdolność do absorpcji min. 780%, a cała serweta musi zachować odporność na penetrację nie mniejszą niż 200 cm słupa wody. - 100 szt. 3.Osłona na kończynę i goleń + taśma samoprzylepna do mocowania osłony o wym. 25 x 80 cm. - 400 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-06-10 15:25)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2009-06-10 15:26)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2009-06-10 15:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2009-06-10 15:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2009-06-10 15:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2009-06-10 15:28)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2009-06-10 15:28)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2009-06-10 15:29)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2009-06-10 15:29)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2009-06-10 15:29)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10-49 (2009-06-10 15:30)
 • Wzór umowy (2009-06-10 15:30)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-06-10 15:31)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2009-06-16 07:28)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (2009-06-16 14:07)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-07-09 07:17)
 • ZP 12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-07-09 07:17)
 • ZP 21 streszczenie oceny i porównania ofert (2009-07-09 07:18)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2009-09-14 11:32)