Przetarg nieograniczony na dostawę leku REVLIMID 25 mg, dla potrzeb Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 w Poznaniu

Poznań: Dostawa Leku REVLIMID 25 mg dla potrzeb Szpitala im. J.Strusia w Poznaniu , przy ul.Szkolnej 8/12, w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 91619 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Leku REVLIMID 25 mg dla potrzeb Szpitala im. J.Strusia w Poznaniu , przy ul.Szkolnej 8/12, w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leku REVLIMID 25 mg , w ilości 3 opakowań, stosowanego w chemioterapii niestandardowej, dla potrzeb Apteki Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu. Oferowany lek winien być zarejestrowany - wpisany do rejestru Środków Farmaceutycznych. Lek będący przedmiotem zamówienia, jego postać i wymagane dawki oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały poniżej oraz na załączonym do siwz formularzu ofertowym. LEK REVLIMID 25 mg x 21 kaps. - w ilości 3 op. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę leku do siedziby zamawiającego transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na jego koszt i ryzyko do Apteki szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, - posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 siwzlub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5.siwz Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.3 siwz spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 siwz wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. 3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 3,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4. 6.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 siwz oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt.1.2 SIWZ. 1.Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego. 2. W przypadku złożenia oferty równoważnej, (na lek równoważny ) należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. szpital -strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumnety dostepne są bezposrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul.Szwajcarska 3 Poznań , pok. 210 ( Dział Zam.Publ.) tel/fax: 061/8739-305..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu pok. 239, ul.Szwajcarska 3 Poznań 61-285..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-06-10 12:52)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-06-10 12:53)
  • WZÓR UMOWY (2009-06-10 12:53)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-06-10 12:53)
  • 17. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-06-18 13:21)
  • 16. ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-06-18 13:23)
  • 15. ZP-21 Streszczenie oceny porównania ofert (2009-06-18 13:25)
  • 20. 161245-2009.html OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-09-22 09:58)