przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto szpital przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: dostawa szwów chirurgicznych
Numer ogłoszenia: 185568 - 2009; data zamieszczenia: 09.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa szwów chirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I - Szwy chirurgiczne niewchłanialne, naturalne, plecione, jedwabne (dla okulistyki), PAKIET II - Szwy chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, plecine, polistrowe (dla okulistyki), PAKIET III - Szwy chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, jednowłóknowe, nylonowe (dla okulistyki), PAKIET IV - Szwy chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne plecione z poliglaktyny (dla okulistyki), PAKIET V - Taśma do szycia wątroby, PAKIET VI - Szwy do rany operacyjnej antyewentracyjny (obarczający), PAKIET VII - Szwy chirurgiczne stalowe, PAKIET VIII - Wosk kostny, PAKIET IX - Szwy chirurgiczne niewchłanialne monofilamentowe poliamidowe, PAKIET X - Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe polipropylenowe lub poliamidowe, PAKIET XI - Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłanialne, plecione z igłą, PAKIET XII - Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłanialne, plecione bez igły, PAKIET XIII - Szwy syntetyczne niewchłanialne, monofilamentowe polipropylenowe, PAKIET XIV - Szwy chirurgiczne syntetyczne niewchłanialne polipropylenowe do operacji laparoskopowych typu endoloop, PAKIET XV - Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne plecione do operacji laparoskopowych typu endoloop, PAKIET XVI - Szwy chirurgiczne wchłanialne syntetyczne, o podtrzymaniu tkankowym 7 - 14 dni, PAKIET XVII - Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne wielowłóknowe o okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni (75% po dwóch tygodniach, minimum 30% po trzech tygodniach), PAKIET XVIII - Szwy chirurgiczne wchłanialne plecione dwuskładnikowe o okresie wchłaniania 56-70 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni. PAKIET XIX - Szwy syntetyczne wchłanialne i szybkowchłanialne plecione powlekane z poliglaktyny. PAKIET XX - Szwy syntetyczne wchłanialne monofilamentowe o okresie całkowitego wchłaniania ok. 180 dni.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu ofertowym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagana

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szawjcarska 3 61-285 Poznań blok D pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szawjcarska 3 61-285 Poznań blok D pok. 239 Kancelaria lub Dział Zamówień Publicznych pok. 210.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PALKIET NR 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET NR 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET NR 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET NR 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET NR 7.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET NR 8.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET NR 9.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET NR 10.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET NR 11.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET NR 12.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET NR 13.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET NR 14.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET NR 15.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET NR 16.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET NR 17.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET NR 18.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET NR 19.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET NR 20.



ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-06-09 14:18)
  • Formularz ofertowy (2009-06-09 14:18)
  • wzór umowy (2009-06-09 14:19)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-06-09 14:20)
  • Wyjaśnienia nr 1 do sprcyfikacji istotnych warunków zamówienia (2009-06-15 10:39)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJK. OFERTY SZWY (2009-07-01 12:54)
  • ZP-21 streszczenie ofer na szwy chirurgiczne (2009-07-01 12:57)
  • ZP-12 protokół z otwarcia ofert na dostawę szwów chirurgicznych (2009-07-01 12:59)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na szwy chuirurgiczne (2009-12-28 09:31)