Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu sterylnego jednorazowego użytku m.in.: igły medyczne, sondy, igły do biopsji, zestawy do odsysania, przyrządy do transfuzji i infuzji, zestawy medyczne, igły do znieczuleń, dreny brzuszne

Poznań: Dostawa sprzętu sterylnego jednorazowego użytku m.in.: igły medyczne, sondy, igły do biopsji, zestawy do odsysania, przyrządy do transfuzji i infuzji, zestawy medyczne, igły do znieczuleń, dreny brzuszne
Numer ogłoszenia: 185176 - 2009; data zamieszczenia: 09.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sterylnego jednorazowego użytku m.in.: igły medyczne, sondy, igły do biopsji, zestawy do odsysania, przyrządy do transfuzji i infuzji, zestawy medyczne, igły do znieczuleń, dreny brzuszne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1- Igły do inekcji Pakiet 2- Sonda Pakiet 3- Igły do biopsji, igły do tkanek miękkich, dreny brzuszne Pakiet 4- Zestawy do odsysania pola operacyjnego, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych Pakiet 5- Zestawy do monitorowania ciśnienia tętniczego, drenażu otrzewnej, zestaw do biopsji wątroby i puncji jamy opłucnej dla oddz. IOM-u.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9, 33.14.16.41-5, 33.14.13.23-0, 33.14.16.00-6, 33.14.16.20-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego adres j.w. za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, kancelaria zakładu pok.239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-06-09 13:42)
 • Formularz ofertowy (2009-06-09 13:43)
 • wzór umowy (2009-06-09 13:44)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-06-09 13:44)
 • błąd techniczny Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona ponownie (2009-06-10 08:58)
 • wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2009-06-15 12:43)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (2009-06-16 09:22)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-07-01 08:48)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-07-01 08:48)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2009-07-01 08:48)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-08-10 09:23)