Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówki preparowane do pobierania krwi włośniczkowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówki preparowane do pobierania krwi włośniczkowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 90249 - 2009; data zamieszczenia: 09.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówki preparowane do pobierania krwi włośniczkowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi i mikroprobówki preparowane do pobierania krwi włośniczkowej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie oraz zamówionych ilościach wyszczególnionych w SIWZ oraz na załączonych formularzach ofertowych. Poszczególne elementy systemu winny ze sobą bezawaryjnie współpracować. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego transportem wykonawcy na własny koszt i ryzyko..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przdmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostępne są bezpośrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul. Szwajcarska 3 Poznań pok 210 (zam. pub.) telfax 0618739305.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria zakładu pok 239 ul. Szwajcarska 3 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-06-09 08:43)
  • Formularz ofertowy (2009-06-09 08:43)
  • Wzór umowy (2009-06-09 08:44)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-06-09 08:44)
  • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2009-06-15 11:32)
  • Ogłoszenie o wyborze najk.oferty (2009-06-23 13:37)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-06-23 13:38)
  • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-06-23 13:38)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-07-10 08:23)