Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników medycznych jednorazowego uzytku i innych dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto

Poznań: Dostawa pojemników medycznych jednorazowego użytku i innych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ( Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 oraz szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3)
Numer ogłoszenia: 89967 - 2009; data zamieszczenia: 08.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników medycznych jednorazowego użytku i innych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ( Szpitala przy ul.Szkolnej 8/12 oraz szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa pojemników medycznych jednorazowego użytku i innych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ( 7 pakietów) Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymagane cechy przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.40.00-7, 39.22.11.40-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postepowaniu nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 siwz lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5 siwz ; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 siwz spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 siwz Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1. 6. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 siwz oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 5 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.3 SIWZ, oraz wzory : 1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego asortymentu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego, co należy odpowiednio udokumentować. Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. 2. Dot. Pakietu nr 7 - Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment przeznaczony do użytkowania , do kontaktu z żywnością , oraz spełniające warunki wprowadzania do obrotu tych wyrobów w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia. 3.Materiały informacyjne dot. oferowanego asortymentu. Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie- odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany sprzęt jest wymieniony w załączniku do certyfikatu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony. 4.Wzory oferowanego sprzętu. Na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach należy odręcznie wyraźnie zaznaczyć którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy zgodnie z pkt.1.5 siwz..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumnety dostepne są bezposrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul.Szwajcarska 3 Poznań , pok. 210 ( Dział Zam.Publ.) tel/fax: 061/8739-305..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu pok. 239, ul.Szwajcarska 3 Poznań 61-285..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-06-08 14:14)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-06-08 14:14)
  • WZÓR UMOWY (2009-06-08 14:14)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-06-08 14:15)
  • 23. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-06-24 13:53)
  • ZP_12 zbiorcze zesatwienie ofert (2009-06-24 13:54)
  • ZP-21 streszczenie oceny i porównania ofert (2009-06-24 14:05)
  • 161773-2009.html OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZXAMÓWIENIA (2009-09-22 14:11)