Przetarg nieograniczony na dostawę implantów neurochirurgicznych oraz substytutów kości i opony twardej, a także cementu kostnego i kleju tkankowego

Poznań: Dostawa implantów neurochirurgicznych oraz substytutów kości i opony twardej, a także cementu koastnego i kleju tkankowego
Numer ogłoszenia: 89463 - 2009; data zamieszczenia: 08.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów neurochirurgicznych oraz substytutów kości i opony twardej, a także cementu koastnego i kleju tkankowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 częsci - pakietów obejmujących: Pakiet I - stabilizację międzykolczystą w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo - krzyżowym kręgosłupa, Pakiet II - Substytut kości, Pakiet III - Substytut opony twardej, Pakiet IV - Cement kostny, Pakiet V - Klej tkankowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznan - Stare Miasto, ul, Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-06-08 10:38)
  • Formularz oferty cenowej (2009-06-08 10:38)
  • Wzór umowy (2009-06-08 10:39)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawarftych w ofercie (2009-06-08 10:39)
  • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2009-06-10 11:46)
  • Ogłoszenienie o wyborze ofert (2009-06-16 14:22)
  • ZP-12 (2009-06-16 14:22)
  • ZP-21 (2009-06-16 14:22)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-08-07 14:29)