Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno - owocowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

Poznań: Dostawa artykułów spożywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno - owocowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 174110 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno - owocowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów spożywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno-owocowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Produkty zaoferowane winy być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości, spełniające normy stosowane przy produkcji żywności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 pakiety..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pokój 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2009 godzina 08:30, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pokój 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze różne i przyprawy.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Artykuły spożywcze sypkie.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przetwory owocowo-warzywne. ZAŁĄCZNIKI

  • 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-06-01 13:54)
  • 5. Formularz ofertowy (2009-06-01 13:54)
  • 5. WZÓR UMOWY (2009-06-01 13:54)
  • 7. Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-06-01 13:54)
  • 17. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-06-17 13:40)
  • 10. ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-06-17 13:40)
  • 14. ZP-21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-06-17 13:40)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-07-06 10:14)