Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

 

Poznań: Dostawa świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 173482 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu. Asortyment został odpowiednio podzielony na pakiety. Produkty zaoferowane winny być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości, spełniające normy stosowane przy produkcji żywności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy pakiety. Pakiet I - Warzywa świeże; Pakiet II - Warzywa przetworzone (kiszonki); Pakiet III - Owoce świeże.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul.Szwajcarskiej 3, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul.Szwajcarska 3, pok. 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Warzywa świeże.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warzywa przetworzone )kiszonki).


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Owoce świeże.


ZAŁĄCZNIKI

  • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-06-01 12:02)
  • 5. Formularz ofertowy (2009-06-01 12:02)
  • 6. Wzór umowy (2009-06-01 12:02)
  • 7. Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-06-01 12:02)
  • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-06-10 11:41)
  • 16. ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-06-10 11:41)
  • 23. ZP-21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-06-10 11:41)
  • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (2009-06-30 10:13)