Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału oraz przetworów nabiałowych i tłuszczowych

Poznań: Dostawa nabiału oraz przetworów nabiałowych i tłuszczowych
Numer ogłoszenia: 172654 - 2009; data zamieszczenia: 29.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nabiału oraz przetworów nabiałowych i tłuszczowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa nabiału oraz przetworów nabiałowych i tłuszczowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa pakiety..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.00.00-6, 15.54.00.00-5, 15.51.00.00-5, 15.53.00.00-2, 15.84.12.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pokój 210 (wejście D, II piętro).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, pok. 238 (wejście D).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Nabiał.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przetwory nabiałowe i tłuszczowe.ZAŁĄCZNIKI

  • 6. SIWZ nabiał i przetwory nabiałowe i tłuszczowe (2009-05-29 08:39)
  • 6. FORMULARZ OFERTOWY (2009-05-29 08:39)
  • 5. WZÓR UMOWY (2009-05-29 08:40)
  • 7. Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-29 08:40)
  • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-06-10 12:58)
  • 16. ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-06-10 12:58)
  • 23. ZP-21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-06-10 12:59)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-06-26 10:56)