Przetarg nieograniczony na dostaę produktów leczniczych dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

PL-Poznań: Różne produkty lecznicze

2009/S 99-143425

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Kontakt ul. Szwajcarska 3, Do wiadomości Anna Jackowiak, PL-61-833 Poznań. Tel.  +48 618739-293. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618779-517.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg na dostawę produktów leczniczych dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Apteka Szpitalna przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Kod NUTS: PL415 .

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów leczniczych podzielony na 41 pakietów ogółem pozycji 588. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę leków do zamawiającego przez wykonawcę.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33690000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Pakietów 41 pozycji ogółem 588.
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakończenie: 20.8.2010.

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 1 pozycji 6.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 1 pozycji 6.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 2 pozycji 3.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 2 pozycji 3.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 3
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 3 pozycji 9.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 3 pozycji 9.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 4
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 4 pozycji 7.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 4 pozycji 7.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 5
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 5 pozycji 40.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 5 pozycji 40.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 6
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 6 pozycji 18.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 6 pozycji 18.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 7
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 7 pozycji 28.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 7 pozycji 28.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 8
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 8 pozycji 11.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 8 pozycji 11.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 9
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 9 pozycji 24.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 9 pozycji 24.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 10
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 10 pozycji 12.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 10 pozycji 12.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 11
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 11 pozycji 2.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 11 pozycji 2.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 12
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 12 pozycji 1.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 12 pozycji 1.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 13
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 13 pozycji 9.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 13 pozycji 9.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 14
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 14 pozycji 21.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 14 pozycji 21.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 15
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 15 pozycji 3.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 15 pozycji 3.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 16
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 16 pozycji 10.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 16 pozycji 10.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 17
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 17 pozycji 12.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 17 pozycji 12.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 18
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 18 pozycji 25.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 18 pozycji 25.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 19
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 19 pozycji 25.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 19 pozycji 25.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 20
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 20 pozycji 15.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 20 pozycji 15.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 21
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 21 pozycji 25.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 21 pozycji 25.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 22
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 22 pozycji 66.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 22 pozycji 66.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 23
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 23 pozycji 18.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 23 pozycji 18.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 24
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 24 pozycji 21.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 24 pozycji 21.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 25
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 25 pozycji 32.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 25 pozycji 32.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 26
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 26 pozycji 24.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 26 pozycji 24.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 27
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 27 pozycji 3.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 27 pozycji 3.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 28
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 28 pozycji 24.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 28 pozycji 24.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 29
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 29 pozycji 5.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 29 pozycji 5.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 30
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 30 pozycji 2.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 30 pozycji 2.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 31
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 31 pozycji 1.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 31 pozycji 1.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 32
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 32 pozycji 7.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 32 pozycji 7.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 33
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 33 pozycji 17.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 33 pozycji 17.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 34
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 34 pozycji 10.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 34 pozycji 10.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 35
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 35 pozycji 2.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 35 pozycji 2.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 36
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 36 pozycji 3.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 36 pozycji 3.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 37
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 37 pozycji 2.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 37 pozycji 2.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 38
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 38 pozycji 1.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 38 pozycji 1.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 39
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 39 pozycji 6.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 39 pozycji 6.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 40
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 40 pozycji 19.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 40 pozycji 19.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 41
1) KRÓTKI OPIS:
Pakiet 41 pozycji 19.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pakiet 41 pozycji 19.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane jest wadium w łącznej wysokości 42 228,00 PLN. Wadium wnosi się tylko na pakiety w których wykonawca przystąpi do postępowania.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Finansowanie ze środków własnych zamawiającego.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty występujący wspólnie.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego.
W przypadku złożenia oferty na lek równoważny należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty że lek oferowany w tej ofercie ma wskazania lecznicze, skład chemiczny i działanie farmakologiczne identyczne jak lek zamawiany, co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie- warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (w pkt. 4.2.1, 4.2.3 i 4.2.5 SIWZ) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.10 SIWZ.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 – 4.2.14 specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.6.
Dowód wniesienia wadium.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sprawozdanie finansowe w części tj. bilans oraz rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Nie.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/6354/N/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.7.2009 - 14:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty przetargowe można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2.7.2009 - 09:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 2.7.2009 - 11:00.
Miejsce: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, wejście D, II ptr. pok. 210.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22.5.2009.

ZAŁĄCZNIKI

 • 4. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (2009-05-26 14:44)
 • 5. Formularz oferty cenowej (2009-05-26 14:44)
 • 6. Wzór umowy (2009-05-26 14:44)
 • 7. Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-26 14:44)
 • 8. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-06-04 13:34)
 • 8. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2009-06-17 10:20)
 • 8. Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2009-06-22 12:22)
 • 8. Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ (2009-06-29 12:21)
 • 8. Wyjaśnienia nr 5 do SIWZ (2009-06-30 12:50)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-08-05 13:37)
 • ZP -12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-08-05 13:37)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-08-05 13:38)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-10-12 08:20)