Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb ZOZ Poznań-Stare Miasto, szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 167304 - 2009; data zamieszczenia: 26.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I - odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatorów OMNI 1 i OMNI 4. PAKIET NR II - testy paskowe do analizy moczu i paski kalibracyjne do czytnika pasków Miditron Junior. PAKIET NR III - testy paskowe do analizy moczu i paski kontrolne do czytnika pasków Clinitek 500. PAKIET IV - odczynniki i materiały kontrolne do analizatorów hematologicznych Sysmex K-800, SF-3000 i KX-21N PAKIET V - odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodami manualnymi. PAKIET VI - zestawy odczynnikowe do oznaczeń manualnych prowadzonych metodą lateksową. PAKIET VII - zestawy odczynnikowe do elektroforezy - aparat Appraise Densitometer System Paragon Szczegółowy asortyment oraz określone ilości zamawianych odczynników podane zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem pkt. 4.5 SIWZ.Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4 SIWZ dokumentów i oświadczeń brakujących lub wadliwych w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 4.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. 4.2.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4.2.6 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 4.2.7 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.5 4.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 i 1.3 SIWZ: 4.3.1Odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych odczynników do obrotu i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji, t.j. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii europejskiej lub dokument równoważny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. 4.3.2 Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych (16-sto punktowe) oraz ulotki odczynnikowe w języku polskim wystawione dla każdego odczynnika odrębnie jak w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpita-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto ul. Szwajcarska3, 61-285 Poznań, blok D, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto ul. Szwajcarska3, 61-285 Poznań, blok D, Kancelaria Zakładu pok. 239, lub Dział Zamówien Publicznych pok. 210..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatorów OMNI 1 i OMNI4 - 28 pozycji. Szczegółowy asortyment oraz określone ilości zamawianych odczynników w tym pakiecie, podane zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr II.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy paskowe do analizy moczu i paski kalibracyjne do czytnika pasków Miditron Junior - 2 pozycje. Szczegółowy asortyment oraz określone ilości zamawianych odczynników w tym pakiecie, podane zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr III.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy paskowe do analizy moczu i paski kontrolne do czytnika pasków Clinitek 500 - 2 pozycje. Szczegółowy asortyment oraz określone ilości zamawianych odczynników w tym pakiecie, podane zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr IV.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki i materiały kontrolne do analizatorów hematologicznych Sysmex K-800, SF-3000 i KX-21N - 15 pozycji. Szczegółowy asortyment oraz określone ilości zamawianych odczynników w tym pakiecie, podane zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr V.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodami manualnymi - 15 pozycji. Szczegółowy asortyment oraz określone ilości zamawianych odczynników w tym pakiecie, podane zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr VI.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy odczynnikowe do oznaczeń manualnych prowadzonych metodą lateksową - 3 pozycje. Szczegółowy asortyment oraz określone ilości zamawianych odczynników w tym pakiecie, podane zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr VII.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy odczynnikowe do elektroforezy - aparat Appraise Densitometer System Paragon - 3 pozycje. Szczegółowy asortyment oraz określone ilości zamawianych odczynników w tym pakiecie, podane zostały w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. (2009-05-26 13:57)
  • Formularz ofertowy. (2009-05-26 13:57)
  • Wzór umowy (2009-05-26 13:58)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie. (2009-05-26 13:59)
  • Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2009-06-01 12:48)
  • 18. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-06-16 12:56)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-06-16 12:56)
  • ZP-21 streszczenie ofert wybór wiele ofert (2009-06-16 12:57)