Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi i sprzętu do operacji neurochirurgicznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w PoznaniuPoznań: Dostawa narzędzi i sprzętu do operacji neurochirurgicznych
Numer ogłoszenia: 164996 - 2009; data zamieszczenia: 25.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa narzędzi i sprzętu do operacji neurochirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa narzędzi i sprzętu do operacji neurochirurgicznych z przeznaczeniem dla powstającego w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 Oddziału Neurochirurgii. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety: Pakiet I - narzędzia operacyjne; Pakiet II - kontenery do przechowywania jałowych narzędzi neurochirurgicznych; Pakiet III - rozwieracz tytanowy do dojść przednich w odcinku szyjnym kręgosłupa typu Caspar, Pakiet IV - zestaw do oświetlania miejsc trudno dostępnych przy operacjach neurochirurgicznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.22.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań; Dział Zamówień Publicznych (wejście D) II piętro, pokój 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pokój 239 (wejście D, II piętro)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Narzędzia operacyjne.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kontenery do przechowywania jałowych narzędzi neurochirurgicznych.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rozwieracz tytanowy do dojść przednich w odcinku szyjnym kręgosłupa typu Caspar.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zestaw do oświetlania miejsc trudno dostępnych przy operacjach neurochirurgicznych.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09 (2009-05-25 13:31)
  • Formularz ofertowy narzędzia naurochir. 09 (2009-05-25 13:32)
  • wzór umowy - narzędzia neurochirurgiczne 09 (2009-05-25 13:32)
  • 7. Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-25 13:33)
  • 8. wyjaśnienia nr 1 (2009-05-27 14:30)
  • Ogłoszenienieo wyborze ofert w pakietach (2009-06-04 14:18)
  • Druk ZP - 12 (2009-06-04 14:18)
  • Druk ZP - 21 (2009-06-04 14:18)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-08-20 08:41)