Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

23/05/2009    S98    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznań: Różne produkty lecznicze

2009/S 98-141968

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Do wiadomości Elżbieta Prządka, PL-61-833 Poznań. Tel.  +48 618739305. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618779517.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Szpital przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu i został podzielony na 31 pakietów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33690000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Płyny infuzyjne z dwoma niezależnymi portami typu Kabi Pack; 2. Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi jednakowymi portami (korek bez latexu) typu Ecoflac Plus; 3. Płyny infuzyjne; 4. Płyn Sol. Ringeri Lactate; 5. Płyn infuzyjny; 6. Płyny infuzyjne w worku z podwójnym portem; 7. Emulsje tłuszczowe i aminokwasy; 8. Mieszanka do odżywiania pozajelitowego; 9. Xylocaina; 10. Hydroksyetylowana skrobia; 11. Preparaty sodu i potasu; 12. Preparaty do żywienia dojelitowego; 13. Mieszanka do odżywiania pozajelitowego; 14. Mieszanka do odżywiania pozajelitowego; 15. Emulsja tłuszczowa; 16. Roztwór; 17. Płyny do przepłukiwania w opakowaniach polietylenowych z odkręcanym zamknięciem typu Ecolav; 18. Płyny do przepłukiwania w opakowaniach ze skręconym motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu Ecolav; 19. Roztwory do wstrzykiwań dożylnych; 20. Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi, jednakowymi portami (korek bez latexu) typu Ecoflac Plus; 21. Płyny infuzyjne z dwoma niezależnymi portami z portami typu Kabi Pack; 22. Płyny do wlewów dożylnych; 23. Produkty do żywienia pozajelitowego; 24. Worek dwukomorowy do żył centralnych; 25. Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych; 26. Płyny stosowane w żywieniu pozajelitowym; 27. Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych; 28. Płyny i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym, leki do wstrzykiwań; 29. Worek dwukomorowy do żył obwodowych i centralnych; 30. Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych; 31. Produkty żywienia dojelitowego.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zmówienia).

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Płyny infuzyjne z dwoma niezależnymi portami typu Kabi Pack

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny infuzyjne z dwoma niezależnymi portami typu Kabi Pack.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 13 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi jednakowymi portami (korek bez latexu) typu Ecoflac Plus

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi jednakowymi portami (korek bez latexu) typu Ecoflac Plus.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 15 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Płyny infuzyjne

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny infuzyjne.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 5 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Płyn Sol. Ringeri Lactate

1) KRÓTKI OPIS:

Płyn Sol. Ringeri Lactate.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Płyn infuzyjny

1) KRÓTKI OPIS:

Płyn infuzyjny.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Płyny infuzyjne w worku z podwójnym portem

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny infuzyjne w worku z podwójnym portem.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 6 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Emulsje tłuszczowe i aminokwasy

1) KRÓTKI OPIS:

Emulsje tłuszczowe i aminokwasy.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 3 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Mieszanka do odżywiania pozajelitowego

1) KRÓTKI OPIS:

Mieszanka do odżywiania pozajelitowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Xylocaina

1) KRÓTKI OPIS:

Xylocaina.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Hydroksyetylowana skrobia

1) KRÓTKI OPIS:

Hydroksyetylowana skrobia.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 2 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Preparaty sodu i potasu

1) KRÓTKI OPIS:

Preparaty sodu i potasu.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 2 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Preparaty do żywienia dojelitowego

1) KRÓTKI OPIS:

Preparaty do żywienia dojelitowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 2 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: Mieszanka do odżywiania pozajelitowego

1) KRÓTKI OPIS:

Mieszanka do odżywiania pozajelitowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 14 NAZWA: Mieszanka do odżywiania pozajelitowego

1) KRÓTKI OPIS:

Mieszanka do odżywiania pozajelitowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 15 NAZWA: Emulsja tłuszczowa

1) KRÓTKI OPIS:

Emulsja tłuszczowa.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 16 NAZWA: Roztwór

1) KRÓTKI OPIS:

Roztwór.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 17 NAZWA: Płyny do przepłukiwania w opakowaniach polietylenowych z odkręcanym zamknięciem typu Ecolav

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny do przepłukiwania w opakowaniach polietylenowych z odkręcanym zamknięciem typu Ecolav.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 18 NAZWA: Płyny do przepłukiwania w opakowaniach ze skręconym motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu Ecolav

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny do przepłukiwania w opakowaniach ze skręconym motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu Ecolav.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 2 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 19 NAZWA: Roztwory do wstrzykiwań dożylnych

1) KRÓTKI OPIS:

Roztwory do wstrzykiwań dożylnych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 7 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 20 NAZWA: Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi, jednakowymi portami (korek bez latexu) typu Ecoflac Plus

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi, jednakowymi portami (korek bez latexu) typu Ecoflac Plus.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 19 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 21 NAZWA: Płyny infuzyjne z dwoma niezależnymi portami z portami typu Kabi Pack

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny infuzyjne z dwoma niezależnymi portami z portami typu Kabi Pack.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 16 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 22 NAZWA: Płyny do wlewów dożylnych

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny do wlewów dożylnych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 25 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 23 NAZWA: Produkty do żywienia pozajelitowego

1) KRÓTKI OPIS:

Produkty do żywienia pozajelitowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 8 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 24 NAZWA: Worek dwukomorowy do żył centralnych

1) KRÓTKI OPIS:

Worek dwukomorowy do żył centralnych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 1 pozycję.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 25 NAZWA: Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych

1) KRÓTKI OPIS:

Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 2 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 26 NAZWA: Płyny stosowane w żywieniu pozajelitowym

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny stosowane w żywieniu pozajelitowym.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 8 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 27 NAZWA: Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych

1) KRÓTKI OPIS:

Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 4 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 28 NAZWA: Płyny i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym, leki do wstrzykiwań

1) KRÓTKI OPIS:

Płyny i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym, leki do wstrzykiwań.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 11 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 29 NAZWA: Worek dwukomorowy do żył obwodowych i centralnych

1) KRÓTKI OPIS:

Worek dwukomorowy do żył obwodowych i centralnych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 3 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 30 NAZWA: Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych

1) KRÓTKI OPIS:

Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 2 pozycje.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 31 NAZWA: Produkty żywienia dojelitowego

1) KRÓTKI OPIS:

Produkty żywienia dojelitowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33690000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Pakiet zawiera 31 pozycji.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium wysokości 10 390,-. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowane ze środków własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty wystepujace wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ:
1. Oświadczenie, że oferowane płyny infuzyjne zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde na żądanie zamawiającego.
2. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.4.2004 r. o wyrobach medycznych, tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.
3. W przypadku złożenia oferty równoważnej (na produkty równoważne) należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. SIWZ z zaznaczeniem pozycji i pakietu którego dotyczą).
4. Materiały informacyjne dot. oferowanych płynów infuzyjnych.
5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:
— spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,
— posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami.
2.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.3 i 2.5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.6. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 2.6.
2.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.9 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.10 Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
2.11 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.
2.12. Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DZP/5103/N/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 147-197718 z dnia 31.7.2008.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.6.2009 - 14:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.6.2009 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 23.6.2009 - 11:00.
Miejsce: Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare – Miasto w Szpitalu przy ul. Szwajcarska 3, pok. 203.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania do zamawiającego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

22.5.2009.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-05-25 07:44)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-05-25 07:46)
 • WZÓR UMOWY (2009-05-25 07:48)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-25 07:49)
 • Wyjaśnienie do SIWZ nr 1 (2009-06-01 11:00)
 • .Wyjaśnienie do SIWZ nr 2 (2009-06-10 09:21)
 • Wyjaśnienie do SIWZ nr 3 (2009-06-17 10:20)
 • wyj.4-09 płyny infuz (2009-06-18 07:56)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-06-29 13:16)
 • ZP 12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-06-29 13:17)
 • ZP 21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-06-29 13:18)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-07-27 13:01)