Postępowanie w trybie z wolnej ręki na konserwację kardioangiografów Axiom Artis FC, stanowiących wyposażenie Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala przy ul. Szkoilnej 8/12 w Poznaniu

Poznań: Konserwacja kardioangiografów Axiom Artis FC, stanowiących wyposażenie Praciwni Badań Serca i Naczyń Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 78385 - 2009; data zamieszczenia: 21.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja kardioangiografów Axiom Artis FC, stanowiących wyposażenie Praciwni Badań Serca i Naczyń Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienioa obejmuje obsługę srwisową kardioangiografów Axiom Artis FC wraz ze stacją hemodynamiki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.12.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 288000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)