Dostawa wyposażenia dla bloku operacyjnego

 

 

Poznań: Dostawa wyposażenia dla bloku operacyjnego
Numer ogłoszenia: 153232 - 2009; data zamieszczenia: 18.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla bloku operacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia dla bloku operacyjnego z podziałem na 10 zadań: Zadanie nr 1- aparat do diatermii chirurgicznej szt 1 Zadanie nr 2- ssak chirurgiczny szt. 2 Zadanie nr 3- Wózek do przechowywania i transportu brudnej bielizny szt 4 Zadanie nr 4- Wózek zabiegowy szt 5 Zadanie nr 5 Fartuch XXL RTG szt 6 Osłona na tarczycę szt 6 Zadanie nr 6- Szafki ubraniowe metalowe 2-drzwiowe szt 15 Zadanie nr 7- Wózek do mycia i dezynfekcji z wyposażeniem szt 3 Mop bawełniany 40cm z kieszeniami szt 50 Zadanie nr 8 -Szafa termostatyczna do przechowywania płynów infuzyjnych szt 3 Zadanie nr 9- Wiertarka chirurgiczna z oprzyrządowaniem kpl 1 Zadanie nr 10 - Lampy bakteriobójcze szt 16.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: podanym w pkt I 1 Kontakt ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań, Dział Inwestycji.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2009 godzina 09:30, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Kancelaria - pok. nr 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Aparat do diatermii chirurgicznej.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ssak chirurgiczny.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wózek do przechowywania i transportu brudnej bielizny.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wózek zabiegowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Fartuch XXL RTG i osłona na tarczycę..

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: szafki ubraniowe metalowe 2-drzwiowe.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wózek do mycia i dezynfekcji z wyposażeniem.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szafa termostatyczna do przechowywania płynów infuzyjnych..

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wiertarka chirurgiczna z oprzyrządowaniem.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Lampy bakteriobójcze.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-05-18 12:41)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy (2009-05-18 12:42)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz cenowy (2009-05-18 12:42)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ-projekt umowy (2009-05-18 12:43)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ-oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (2009-05-18 12:45)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ-wykaz wykonanych dostaw (2009-05-18 12:46)
 • Załącznik 6.1 aparat do diatermii chirurgicznej (2009-05-18 12:47)
 • Załącznik nr 6.2 ssak chirurgiczny (2009-05-18 12:47)
 • Załącznik 6.3 Wózek do przechowywania i transportu brudnej bielizny (2009-05-18 12:48)
 • Załącznik 6.4 wózek zabiegowy (2009-05-18 12:48)
 • Załącznik 6.5 fartuch XXL RTG i osłona na tarczycę (2009-05-18 12:49)
 • Załącznik 6.6 Szafki ubraniowe metalowe (2009-05-18 12:49)
 • Załącznik 6.7 Wózek do mycia i dezynfekcji z wyposażeniem (2009-05-18 12:50)
 • Załącznik 6.8 Szafa termostatyczna do przechowywania płynów infuzyjnych (2009-05-18 12:50)
 • Załącznik nr 6.9 wiertarka chirurgiczna z oprzyrządowaniem (2009-05-18 12:50)
 • Załącznik nr 6.10 do SIWZ-lampy bakteriopbójcze (2009-05-18 12:52)
 • Pytania i odpowiedzi 19.05.2009r-strona internetowa (2009-05-19 11:43)
 • Pytania i odpowiedzi 20.05.2009r-strona internetowa (2009-05-20 13:55)
 • Pytania i odpowiedzi 21.05.2009r-strona internetowa (2009-05-21 13:36)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 165178 z 25.05.2009 (2009-05-25 14:06)
 • Modyfikacja SIWZ 25.05.2009r-strona internetowa (2009-05-25 14:07)
 • Uczestnicy postępowania 25.05.2009 (2009-05-25 14:07)
 • protest-strona internetowa (2009-05-26 14:31)
 • Protest rozstrzygnięcie z 28.05.2009 (2009-05-28 13:37)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 171730 z 28.05.2009 (2009-05-28 13:38)
 • Uczestnicy postępowania 28.05.2009 (2009-05-28 13:38)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-strona internetowa (2009-06-24 08:32)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-08-25 09:32)