Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12

16/05/2009    S94    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznań: Stymulatory

2009/S 94-134968

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Do wiadomości Elżbieta Prządka, PL-61-833 Poznań. Tel.  +48 618585623. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618585623.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szkolna 8/12, 61-833 P o z n a ń.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa stymulatorów serca wraz z wyposażeniem oraz kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12 i został podzielony na 14 pakietów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33158210.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Stymulatory jednojamowe zaawansowane SSIR; 2. Stymulatory dwujamowe zaawansowane DDDR; 3. Stymulatory dwujamowe DDDR dwusensorowe do stymulacji dwupunktowej; 4. Kardiowertery – defibrylatory jednojamowe zaawansowane o rozszerzonych parametrach sterowania z elektrodą, Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne, Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne; 5. Kardiowertery – defibrylatory dwujamowe zaawansowane o rozszerzonych parametrach sterowania z elektrodą (Bez elektrody przedsionkowej), Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne, Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne;
6. Kardiowertery – defibrylatory resynchronizujące BiV o rozszerzonych parametrach sterowania z zestawem elektrod, zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kontrastowania (BEz elektrody przedsionkowej), Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne, Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne, Elektrody lewokomorowe pasywne; 7. Stymulatory jednojamowe podstawowe SSIR; 8. Stymulatory dwujamowe podstawowe DDDR; 9. Kardiowertery-defibrylatory serca jednojamowe 35J z elektrodą ICD, Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne ,
Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne; 10. Kardiowertery-defibrylatory serca dwujamowe 35J z kompletem elektrod,
Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne,
Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne; 11. Zestawy do wkłucia; 12. Elektrody do stymulatorów serca, Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywne i pasywne, Elektrody komorowe sterydowe aktywne i pasywne; 13. Elektrody do czasowej stymulacji serca; 14. Elektrody do stymulatorów serca specjalne.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zmówienia).

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Stymulatory jednojamowe zaawansowane SSIR

1) KRÓTKI OPIS:

Stymulatory jednojamowe zaawansowane SSIR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

100 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Stymulatory dwujamowe zaawansowane DDDR

1) KRÓTKI OPIS:

Stymulatory dwujamowe zaawansowane DDDR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

100 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Stymulatory dwujamowe DDDR dwusensorowe do stymulacji dwupunktowej

1) KRÓTKI OPIS:

Stymulatory dwujamowe DDDR dwusensorowe do stymulacji dwupunktowej.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

50 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Kardiowertery – defibrylatory jednojamowe zaawansowane o rozszerzonych parametrach sterowania z elektrodą

1) KRÓTKI OPIS:

Kardiowertery – defibrylatory jednojamowe zaawansowane o rozszerzonych parametrach sterowania z elektrodą -80 szt.
1. Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 40 szt. 2. Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 40 szt.
Orientacyjna cena pakietu - 1 000 000 PLN.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Kardiowertery – defibrylatory dwujamowe zaawansowane o rozszerzonych parametrach sterowania z elektrodą (bez elektrody przedsionkowej)

1) KRÓTKI OPIS:

Kardiowertery – defibrylatory dwujamowe zaawansowane o rozszerzonych parametrach sterowania z elektrodą (bez elektrody przedsionkowej) - 10 szt.
1. Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 4 szt. 2. Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 6 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Kardiowertery – defibrylatory resynchronizujące biV o rozszerzonych parametrach sterowania z zestawem elektrod, zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kontrastowania ( bez elektrody przedsionkowej)

1) KRÓTKI OPIS:

Kardiowertery – defibrylatory resynchronizujące BiV o rozszerzonych parametrach sterowania z zestawem elektrod, zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kontrastowania (bez elektrody przedsionkowej) -10 szt.
1. Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 4 szt. 2. Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 6 szt.
3. Elektrody lewokomorowe pasywne - 10 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Stymulatory jednojamowe podstawowe SSIR

1) KRÓTKI OPIS:

Stymulatory jednojamowe podstawowe SSIR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

50 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Stymulatory dwujamowe podstawowe DDDR

1) KRÓTKI OPIS:

Stymulatory dwujamowe podstawowe DDDR.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

50 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Kardiowertery-defibrylatory serca jednojamowE 35J z elektrodą ICD

1) KRÓTKI OPIS:

Kardiowertery-defibrylatory serca jednojamowe 35J z elektrodą ICD - 20 szt.
1. Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 10 szt.
2. Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 10 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Kardiowertery-defibrylatory serca dwujamowe 35J z kompletem elektrod

1) KRÓTKI OPIS:

Kardiowertery-defibrylatory serca dwujamowe 35J z kompletem elektrod - 20 szt.
1. Elektrody do ICD jednokoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 10 szt. 2. Elektrody do ICD dwukoilowe sterydowe: aktywne i pasywne - 10 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Zestawy do wkłucia

1) KRÓTKI OPIS:

Zestawy do wkłucia.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

300 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Elektrody do stymulatorów serca

1) KRÓTKI OPIS:

1. Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywne i pasywne - 200 szt.
2. Elektrody komorowe sterydowe aktywne i pasywne - 200 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: Elektrody do czasowej stymulacji serca

1) KRÓTKI OPIS:

Elektrody do czasowej stymulacji serca.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

150 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 14 NAZWA: Elektrody do stymulatorów serca specjalne

1) KRÓTKI OPIS:

Elektrody do stymulatorów serca specjalne.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33158210.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

25 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 14 205 PLN. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowane ze środków własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ:
1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.
2. Wykonawca winien dołączyć materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu.
3.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:
— spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,
— nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.4 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2 i 2.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 2.5
2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.8 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.9 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
2.10 Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
2.11 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.
2.12 Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone poniżej:
1. cena w pak. I - X. Waga: 70.
2. ocena parametrów technicznych i użytkowych. Waga: 30.
3. cena w pak. XI - XIV. Waga: 100.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DZP/6647/N/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 147-197718 z dnia 31.7.2008.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.6.2009 - 14:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.6.2009 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 16.6.2009 - 12:00.
Miejsce: ZOZ Szpital im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 3, pok. 203.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania do zamawiającego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

15.5.2009.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-05-18 07:55)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2009-05-18 07:56)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2009-05-18 07:56)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2009-05-18 07:56)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2009-05-18 07:57)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2009-05-18 07:57)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2009-05-18 07:58)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2009-05-18 07:58)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2009-05-18 07:58)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2009-05-18 07:59)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 (2009-05-18 07:59)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 (2009-05-18 07:59)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 (2009-05-18 08:00)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 (2009-05-18 08:00)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 14 (2009-05-18 08:00)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-18 08:01)
 • WZÓR UMOWY (2009-05-18 08:02)
 • Wyjaśnienie do SIWZ nr 1 (2009-06-10 12:17)
 • Sprostowanie do wyjasnienia nr 1 (2009-06-15 13:51)
 • Ogł oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-06-23 13:13)
 • ZP 12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-06-23 13:14)
 • ZP 21 streszczenie ofert (2009-06-23 13:15)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-07-23 11:03)