Przetarg nieograniczony na dostawę implantów neurochirurgicznych

Poznań: Dostawa implantów neurochirurgicznych
Numer ogłoszenia: 75025 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów neurochirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią różnego typu implanty kręgosłupa, systemy do zespoleń czaszki oraz protezy kości czaszki, substytut opony twardej, cement kostny oraz klej tkankowy . Przedmiot zamówienia podzielony został na 12 pakietów (częsci).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Pyblicznych ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet VII.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet VIII.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet IX.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet X.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet XI.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet XII.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienioa (2009-05-13 16:09)
  • formularz oferty cenowej (2009-05-13 16:10)
  • wzór umowy (2009-05-13 16:10)
  • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-13 16:11)
  • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2009-05-15 12:19)
  • Ogłoszenienieo wyborze ofert (2009-05-21 10:16)
  • Druk ZP - 12 (2009-05-21 10:16)
  • Druk ZP-21 (2009-05-21 10:17)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-08-06 09:45)