Przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro na dostawę artykułów biurowych i materiałów papierniczych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Poznań: Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 74979 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych i materiałów papierniczych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę : artykułów biurowych i materiałów papierniczych w asortymencie podanym poniżej. Pakiet 1 - ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE Pakiet 2 - PRZYBORY BIUROWE Pakiet 3 - ARTYKUŁY PAPIERNICZE Pakiet 4 - PAPIER Pakiet 5 - KOPERTY Pakiet 6 - SEGREGATORY oraz inne wyroby biurowe Pakiet 7 - ARTYKUŁY BIUROWE RÓŻNE Pakiet 8 - Taśmy i rolki do metkownic.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostepne są bezposrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul.Szwajcarska 3 Poznań , pok. 210 ( Dział Zam.Publ.) tel/fax: 061/8739-305..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2009 godzina 09:00, miejsce: W Kancelarii Zakładu pok. 239, ul.Szwajcarska 3 Poznań ,.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-05-13 15:00)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-05-13 15:01)
  • WZÓR UMOWY (2009-05-13 15:01)
  • wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 (2009-05-13 15:05)
  • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-13 15:05)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEK OFERTY (2009-05-26 13:57)
  • 23. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-09-23 11:09)
  • 14. ZP_12 (2009-09-23 11:10)
  • 19. ZP-21 (2009-09-23 11:11)