Przetarg nieograniczony na dostawę ręczników papierowych, papieru toaletowego, podkładów higienicznych na kozetki, mydła do chirurgicznego mycia rąk oraz dozowników ściennych

Poznań: Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, podkładów higienicznych na kozetki, mydła do chirurgicznego mycia rąk oraz dozowników ściennych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 146492 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, podkładów higienicznych na kozetki, mydła do chirurgicznego mycia rąk oraz dozowników ściennych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamóiwenia stanowi dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego, podkładów higienicznych na kozetki, mydła do chirurgicznego mycia rąk oraz dozowników ściennych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety: Pakiet 1: Ręczniki papierowe jednorazowego użytku (wkłady do podajników) składanka ZZ; Pakiet 2: Ręczniki papierowe jednorazowego użytku (rolki); Pakiet 3: Papier toaletowy; Pakiet 4: Prześcieradła papierowe; Pakiet 5: Preparat do mycia rąk przed zabiegami higienicznymi i chirurgicznymi; Pakiet 6: Mydło do chirurgicznego mycia rąk; Pakiet 7: Dozowniki ścienne. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego własnym transportem wykonawcy do Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.30.00-6, 33.76.10.00-2, 33.77.20.00-2, 33.74.13.00-9, 39.83.17.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul.Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 210..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul.Szwajcarska 3, pok. 239 lub do Działu Zamówień Publicznych, pok. nr 210..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ręczniki papierowe jednorazowego użytku (wkłady do podajników) składanka ZZ.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ręczniki papierowe jednorazowego użytku (rolki).


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Papier toaletowy.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prześcieradła papierowe.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Preparat do mycia rąk zabiegami higienicznymi i chirurgicznymi.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Mydło do chirurgicznego mycia rąk.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dozowniki ścienne.ZAŁĄCZNIKI

  • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-05-13 13:13)
  • 5. Formularz ofertowy (2009-05-13 13:14)
  • 6. Wzór umowy (2009-05-13 13:14)
  • 7. Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-13 13:14)
  • 8. Wyjaśnienia nr 1 (2009-05-18 08:21)
  • 14. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-05-27 11:20)
  • Zal_3_ZP_12_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT_WSTEPNYCH09 (2009-05-27 11:21)
  • 23. ZP-21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-05-27 11:21)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-06-23 14:26)