Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego cementowanych i bezcementowych oraz cementu kostnego dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa endoprotez stawu biodrowego cementowanych i bezcementowych oraz cementu kostnego
Numer ogłoszenia: 73607 - 2009; data zamieszczenia: 11.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez stawu biodrowego cementowanych i bezcementowych oraz cementu kostnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionych wyrobów medycznych: 1) endoprotezy cementowane stawu biodrowego - 100 kompletów, 2) endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego - 100 kompletów, 3) endoprotezy bezcementowe z wkładem(insertem) i głową ceramiczną - 10 kompletów. 4) cement kostny w opakowaniach po 60 g - 205 szt.,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Kwota wadium nie wymagana

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5 . Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.3.1 specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 SIWZ dokumentów i oświadczeń - brakujących lub wadliwych, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. 4.2.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4.2.6 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4.2.7 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 4.2.8 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.6. 4.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt.1.3 SIWZ. 4.3.1 Dokumenty potwierdzające, że przedmiot oferty został dopuszczony do obrotu medycznego w Polsce i jest zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których mowa w pkt. 1.3. 4.3.2 Materiały informacyjne i katalogi, o których mowa w pkt. 1.5..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska3, blok D, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska3, Kancelaria Zakładu, blok D, pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-05-11 12:42)
  • Formularz ofertowy (2009-05-11 12:43)
  • Wzór umowy (2009-05-11 12:44)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-11 12:45)
  • Druk oświadczenia z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2009-05-11 12:46)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-05-20 10:30)
  • Druk ZP-12 (2009-05-20 10:33)
  • Druk ZP-21 (2009-05-20 10:33)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-06-02 10:41)