Przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro na świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia , osób i obiektów Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare MiastoPoznań: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia , osób i obiektów ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAŃ - STARE MIASTO: Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 140078 - 2009; data zamieszczenia: 08.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·             Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony mienia , osób i obiektów ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAŃ - STARE MIASTO: Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu oraz Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom przebywającym na terenach obiektów szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ochrony terenów i obiektów na nich położonych oraz odpowiedzialność za majątek ruchomy i nieruchomy znajdujący się w tych obiektach, przed kradzieżą, dewastacją, włamaniem, zniszczeniem oraz wszelkimi działaniami niepożądanymi zwłaszcza ze strony osób trzecich, we wszystkich obiektach oraz budynkach i pomieszczeniach technicznych w godzinach ustalonych i określonych w niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie ochrony następujących obiektów szpitalnych Zamawiającego: A. SZPITAL PRZY UL.SZKOLNEJ 8/12 w Poznaniu 1/ SZPITAL , UL.SZKOLNA 8/12 w Poznaniu a. 1. portiernia od ul.Szkolnej - obsada jednoosobowa całodobowa: posterunek ochrony w godz. od 16:00 do 06:00 zlokalizowany jest w Izbie Przyjęć Szpitala. a. 2. portiernia od ul.Podgórnej - obsada dwuosobowa t.j.: -jedna osoba - 07:00 - 13:00, od poniedziałku do piątku; w dni robocze, -jedna osoba - obsada całodobowa Dodatkowo jedna osoba patrolująca od zmroku do świtu w ramach kosztów obu powyższych portierni. W sezonie letnim od godziny 22:00 - 06:00, w sezonie zimowym od godziny 18:00 - 06:00. 2/ ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, UL. WINCENTEGO 2 - obsada jednoosobowa całodobowa 3/ ODDZIAŁ REUMATOLOGII, UL.WINOGRADY 144 - obsada jednoosobowa całodobowa B. SZPITAL PRZY UL.SZWAJCARSKIEJ 3 w Poznaniu 1/POSTERUNEK Nr 1 - Portiernia główna pok. 22 blok D stały- stacjonarny całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godz. 2/POSTERUNEK Nr 2 - Portiernia główna pok. 22 blok D obchodowy - obchodowy całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godz. 3/ POSTERUNEK Nr 3 - Stanowisko monitorowania p. 22 blok C- - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny 4/POSTERUNEK Nr 4 - Szpitalny Oddział Ratunkowy - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny 5/POSTERUNEK Nr 5 - Centrala telefoniczna pok. 22 blok D - w dni wolne od pracy 8.oo - 18.oo tj. 10 godzin 6/POSTERUNEK Nr 6 - Portiernia boczna stały - stacjonarny, codziennie 18:00 - 06:00 tj. 12 godzin 7/POSTERUNEK Nr 7 - Portiernia boczna obchodowy tereny zewn. i SUW - obchodowy, codziennie 18:00 - 06:00 tj. 12 godzin.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, - posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. - przedłożą wykaz co najmniej dwóch rocznych umów wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Brane będą pod uwagę wyłącznie usługi realizowane w szpitalach o liczbie łóżek nie mniej niż 200, a dokumenty potwierdzające będą wystawione przez te szpitale, albo z treści tych dokumentów będzie wynikać , że usługi realizowane były na rzecz szpitala . Nie będą brane pod uwagę potwierdzenia wystawione przez inne jednostki ochrony zdrowia, lub szpitale mniejsze niż 200-łóżkowe. -posiadają pozwolenie na używanie częstotliwości radiowej na terenie miasta Poznania. -dysponują w wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej potencjałem osobowym - grupą interwencyjną do wykonywania zadań i zapewnią w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut przybycie tejże grupy do wykonania zadań. - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na okres , na który zostanie zawarta umowa. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 siwz lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.4 siwz..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Koncesję na wykonywanie usług (prowadzenie działalności gospodarczej) w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Pozwolenie na używanie częstotliwości radiowej na terenie miasta Poznania - co najmniej jeden przydział częstotliwości z zezwoleniem na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji na terenie miasta Poznania. 5.Oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjno - kontrolnej , która będzie współdziałać z zespołem chroniącym obiekty i zdolnej do wykonywania zadań w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu zgłoszenia 6.Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum 700.000,00 zł. 7.Wykaz wykonanych umów (co najmniej dwie roczne umowy) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i zbliżoną wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykaz zrealizowanych usług należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów. Brane będą pod uwagę wyłącznie usługi realizowane w szpitalach o liczbie łóżek nie mniej niż 200, a dokumenty potwierdzające będą wystawione przez te szpitale, albo z treści tych dokumentów będzie wynikać , że usługi realizowane były na rzecz szpitala . Nie będą brane pod uwagę potwierdzenia wystawione przez inne jednostki ochrony zdrowia, lub szpitale mniejsze niż 200-łóżkowe. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.8. 10.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 11. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 12. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 13. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 siwz oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 11, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.7. siwz..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumnety dostepne są bezposrednio na stronie www.szpital - strusia.poznan.pl lub w siedzibie zamawiającego: ul.Szwajcarska 3 Poznań , pok. 210 ( Dział Zam.Publ.) tel/fax: 061/8739-305..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2009 godzina 09:00, miejsce: wyłącznie do Kancelarii ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, pok. 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-05-08 14:46)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-05-08 14:46)
 • WZÓR UMOWY (2009-05-08 14:46)
 • Załącznik NR 1 WYKAZ (2009-05-08 14:47)
 • druk ośw z art 22ust 1 (2009-05-08 14:47)
 • zał druk zastrz inf of (2009-05-08 14:47)
 • ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTÓW NA POSTANOWIENIA SIWZ (2009-05-13 14:10)
 • TREŚĆ PROTESTU MEDUZA (2009-05-13 14:10)
 • TREŚĆ PROTESTU JOKER (2009-05-13 14:11)
 • ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (2009-05-15 12:27)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2009-05-15 12:28)
 • 16. ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU 2 (2009-05-21 14:15)
 • 5. SIWZ 2 (2009-05-21 14:16)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY 2 (2009-05-21 14:16)
 • 7. UMOWA 2 (2009-05-21 14:16)
 • 18. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (2009-05-21 14:42)
 • ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ (2009-05-22 11:08)
 • 17. Decyzja o rozstrzygnięciu protestu na postanowienia SIWZ 1 (2009-05-22 14:10)
 • 17. Decyzja o rozstrzygnięciu protestu na postanowienia SIWZ 2 (2009-05-22 14:10)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-05-27 13:52)
 • ZP_12 zbiorcze zestawienie ofert złozonych do postepowania (2009-05-27 13:52)
 • ZP-21 streszenie oceny i porównania ofert (2009-05-27 13:53)
 • 34. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-06-16 08:07)