Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 1a ustawy pzp na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych do oznaczania hormonów i markerów nowotworowych do analizatora ADVIA CENTAUR CP oraz do oznaczania białka CPR i białka w moczu do analizatora DIMENSION X pand PLUS formy Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o.

Poznań: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do oznaczania hormonów i markerów nowotworowych do analizatora ADVIA CENTAUR CP oraz do oznaczania białka CRP i białka w moczu do analizatora DIMENSION X Pand Plus firmy Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 137462 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do oznaczania hormonów i markerów nowotworowych do analizatora ADVIA CENTAUR CP oraz do oznaczania białka CRP i białka w moczu do analizatora DIMENSION X Pand Plus firmy Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do oznaczania hormonów i markerów nowotworowych - do analizatora ADVIA Centaur CP. 1.Fr T4, 110738, 250 testów-10op. 2.TSH, 110734, 500 testów- 12op. 3.PSA, 118157, 500 testów- 6op. 4.CEA, 110761, 100 testów-12op. 5.AFP, 110763, 100 testów- 12op. 6.Troponina I-zestaw,02789602,100 testów-12op. 7.CA 125, 128532, 100 testów- 12op. 8.CA 19 - 9, 123519, 50 testów- 24op. 9.Kalibrator A, 672170, 2x2x5ml- 4op. 10. Kalibrator B, 00650577, 2x2x5ml- 3op. 11. Kalibrator D, 672173, 2x2x2ml- 5op. 12. Kalibrator Q, 118220, 2x2x2ml- 3op. 13. Kalibrator CA 125, 128536, 2x2x2ml- 2op. 14. Kalibrator 9, 124182, 2x2x2ml- 2op. 15. Odczynnik kwas/zasada, 00497043, 1000 testów- 15op. 16.Liquichek Immunoassay Plus Controls, Trilevel, 360, 12 x 5 ml -1op. 17.Lyphochek Immunoassay Plus Controls, Trilevel, 370, 12x5, ml- 1op. 18.Liquichek Cardiac Markers Plus Control, Trilevel,180, 6 x 3 ml- 1op. 19.Liquichek Cardiac Markers Plus LT Control, Trilevel,145 6 x 3 ml- 1op. 20.Lyphochek Tumor Marker Level 1, 367,6 x 2 ml-1op. 21.Lyphochek Tumor Marker Level 2, 368, 6 x 2 ml- 1op. 22.Lyphochek Tumor Marker Level 3, 369, 6 x 2 ml- 1op. 23.Liquichek Tumor Marker Level 1, 547, 6 x 2 ml- 1op. 24.Liquichek Tumor Marker Level 2, 548, 6 x 2 ml- 1op. 25.Liquichek Tumor Marker Level 3,549,6 x 2 ml-1op. 26.Kuwety, 078-K138-01, 3000 szt.-7op. 27.Płyn myjący, 112748, 12 x 60 ml-5op. 28.Wash 1 - płyn płuczący, 112351, 2 x 1500 ml-15op. 29.Probówki, 078 - K137 - 01, 1500 szt.-10op. 30.Końcówki jednorazowe, 078 - K139 - 01, 6480 szt.-2op. II. Odczynniki do CRP i białka w moczu do analizatora Dimension X pand Plus. 1.UCFP, DF 26, 80 testów-45op. 2.RCRP, DF 34, 120 testów-30op..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 243872.90 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: I. Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do oznaczania hormonów i markerów nowotworowych - do analizatora ADVIA Centaur CP.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: II. Odczynniki do CRP i białka w moczu do analizatora Dimension X pand Plus.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)