Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) w Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12.

30/04/2009    S83    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznań: Urządzenia medyczne

2009/S 83-119666

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, Do wiadomości Elżbieta Prządka, PL-61-285 Poznań. Tel.  +48 618739305. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618779517.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa sprzętu do wykonywania zabezpieczenia procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) w Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szkolna 8/12 61-833 Poznań.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do wykonywania zabezpieczenia procedur kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) w Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 29 pakietów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33100000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Pak.1- Zestaw do PTCA w zabiegach planowych dla 800 zabiegów: cewnik prowadzący do PTCA, cewnik balonowy do PTCA, stenty stalowe montowane na balonie, stenty ze stopów kobaltowych pokryte substancją antymitotyczną z grupy LIMUS, cewniki balonowe do predylatacji; pak.2 - Zestaw do bezpośredniej implantacji stentów dla 500 zabiegów: prowadniki do PTCA, stenty ze stopów kobaltowych montowane na balonie, stenty ze stopów kobaltowych pokryte substancją atymitotyczną z grupy LIMUS; Pak.3 - Zestaw do PTCA zmian w tętnicach krętych dla 500 zabiegów:cewniki prowadzące do super selektywnej intubacji, prowadniki do PTCA, cewniki balonowe o niskim profilu, stenty ze stopów kobaltowych montowane na balonie, stenty ze stopów kobaltowych pokryte substancją antymitotyczną z grupy LIMUS; Pak.4
— Zestaw do PTCA restenozy w stencie dla 60 zabiegów: cewniki balonowe do predylatacji, cewniki balonowe wysokociśnieniowe, stenty stalowe pokryte substancją antymitotyczną z zarejestrowanym wskazaniem leczenia restenozy w stencie, Pak.5 - Zestaw do PTCA zmian twardych zwapniałych dla 120 zabiegów: cewniki balonowe wysokociśnieniowe z systemem zabezpieczającym przed przemieszczeniem się balonu w czasie inflacji, stenty stalowe pokryte substancją antymitotyczną z grupy LIMUS.
Pak.6 - Zestaw do PTCA w zawale serca dla 300 zabiegów: cewniki balonowe do PTCA, cewniki do trombektomii wieńcowej, stenty ze stopów kobaltowych montowane na balonie, Pak.7 - Stenty montowane na balonie do zmian proksymalnych: stenty montowane na balonie,
Pak.8 - Stenty ze stopów kobaltowych montowanych na balonie do zmian trudnodostępnych, obwodowych, Pak.9 - Stenty ze stopów kobaltowych pasywnie pokrywane substancją przyśpieszającą gojenie naczynia.
Pak.10 - Cewniki balonowe o niskim profilu do PTCA,
Pak.11 - Cewniki prowadzące do PTCA, Pak.12 - Prowadniki do PTCA zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych,
Pak.13 - Cewniki diagnostyczne do koronarografii,
Pak.14 - Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej ACIST CMS 2000,- system strzykawek do ACIST CMS 2000, - system drenów do ACIST CMS, - sterowanie systemem zestaw do ACIST CMS 2000, - rampa dwudrożna z adapterem, - dren 150cm, Pak.15 - Zestaw sprzętu jednorazowego wraz z obłożeniem do zabiegów OZW dla 1000 zabiegów.
Pak.16 - Rampa dwudrożna z adapterem, Pak.17 - Y-connector, Pak.18 -.
Zestaw sprzętu jednorazowego do PTCA:- rotator, - kranik, wysokociśnieniowy, - strzykawka ciśnieniowa, Pak.19 - Introducery dla 2000 zabiegów:- introducery krótkie, - introducery długie, Pak.20 -.
Zestawy specjalne do wkłuć udowych i promieniowych TERUMO dla 2000 zabiegów:- introducery krótkie do wkłuć udowych, - zestaw do wkłuć promieniowych z krótkim introducerem, - opatrunek uciskowy do zabezpieczenia tętnicy promieniowej, - prowadniki diagnostyczne nitynolowe, Pak.21 - Prowadniki diagnostyczne, Pak.22 - Igła angiograficzna, Pak.23 - Stentgrafty wieńcowe, Pak.24 - Zestaw do PTCA By-passu dla 70 zabiegów, - stenty stalowe montowane na balonie,
— cewniki balonowe do PTCA, - protekcja naczyniowa, Pak.25 - Sondy do IVUS ENDO SONICS, Pak.26 - Sondy do IVUS iLab CART SYSTEM, Pak.27.
Zestaw do przezskórnego zamykania ASD dla 25 zabiegów:- okluder,
— lider sztywny z końcówką miękką typu J, - system wprowadzający – indroducer dystalny, - balon pomiarowy, Pak.28 - Zestaw do przezskórnego zamykania PFO dla 15 zabiegów:- okluder, - lider sztywny z końcówką miękką typu J, - system wprowadzający – introducer dystalny, Pak.29 - Zestaw do zamykania tętnic.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Zestaw do PTCA w zabiegach planowych dla 800 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

A. Cewniki prowadzące do PTCA - 800 szt.
B. Cewniki balonowe do PTCA - 800 szt.
C. Stenty stalowe montowane na balonie - 400 szt.
D. Stenty ze stopów kobaltowych pokryte substancją antymitotyczną z grupy LIMUS - 400szt.
E. Cewniki balonowe do predylatacji - 200 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Zestaw do bezpośredniej implantacji stentów dla 500 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

A. Prowadniki do PTCA - 500 szt.
B. Stenty ze stopów kobaltowych montowane na balonie - 400 szt.
C. Stenty ze stopów kobaltowych pokryte substancją antymitotyczną z grupy LIMUS - 100 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Zestaw do PTCA zmian w tętnicach krętych dla 500 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

A: Cewniki prowadzące do super selektywnej intubacji- 500 szt.
B. Prowadniki do PTCA - 500 szt.
C. Cewniki balonowe o niskim profilu - 500 szt.
D. Stenty ze stopów kobaltowych montowane na balonie 250 szt.
E. Stenty ze stopów kobaltowych pokryte substancją antymitotyczną z grupy LIMUS -250 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt.1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Zestaw do PTCA restenozy w stencie dla 60 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

A. Cewniki balonowe do predylatacji 60 szt.
B. Cewniki balonowe wysokociśnieniowe - 60 szt.
C. Stenty stalowe pokryte substancją antymitotyczną z zarejestrowanym wskazaniem leczenia restenozy w stencie - 60 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Zestaw do PTCA zmian twardych zwapniałych dla 120 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

A. Cewniki balonowe wysokociśnieniowe z systemem zabezpieczającym przed przemieszczaniem się balonu w czasie inflacji - 120 szt.
B. Stenty stalowe pokryte substancją antymitotyczną z grupy LIMUS -120 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Zestaw do PTCA w zawale serca dla 300 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

A. Cewniki balonowe do PTCA - 200 szt.
B. Cewniki do trombektomii wieńcowej - 100 szt.
C. Stenty ze stopów kobaltowych montowane na balonie 300 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Ppodano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Stenty montowane na balonie do zmian proksymalnych

1) KRÓTKI OPIS:

Stenty montowane na balonie do zmian proksymalnych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

200 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Stenty ze stopów kobaltowych montowanych na balonie do zmian trudnodostępnych, obwodowych

1) KRÓTKI OPIS:

Stenty ze stopów kobaltowych montowanych na balonie do zmian trudnodostępnych, obwodowych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

400 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Stenty ze stopów kobaltowych pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia

1) KRÓTKI OPIS:

Stenty ze stopów kobaltowych pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

300 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Cewniki balonowe o niskim profilu do PTCA

1) KRÓTKI OPIS:

Cewniki balonowe o niskim profilu do PTCA.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

800 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Cewniki prowadzące do PTCA

1) KRÓTKI OPIS:

Cewniki prowadzące do PTCA.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

2 000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Prowadniki do PTCA zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych

1) KRÓTKI OPIS:

Prowadniki do PTCA zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

2000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: Cewniki diagnostyczne do koronarografii

1) KRÓTKI OPIS:

Cewniki diagnostyczne do koronarografii.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

8 000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 14 NAZWA: Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej ACIST CMS 2000

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej ACIST CMS 2000.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

400 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 15 NAZWA: Zestaw sprzętu jedorazowego i obłożeń do zabiegów OZW dla 1 000 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw sprzętu jedorazowego i obłożeń do zabiegów OZW dla 1 000 zabiegów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

1 000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 16 NAZWA: Rampa dwudrożna z adapterem

1) KRÓTKI OPIS:

Rampa dwudrożna z adapterem.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

2 000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 17 NAZWA: Y-Conectory

1) KRÓTKI OPIS:

Y-Conectory.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

2 500 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 18 NAZWA: Zestaw sprzętu jednorazowego do PTCA

1) KRÓTKI OPIS:

a. Rotator - 1 500 szt.
b. Kranik wyskociśnieniowy - 1 500 szt.
c. Strzykawka ciśnieniowa - 1 500 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 19 NAZWA: Introducery dla 2 000 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

A Introducery krótkie 1 500 szt.
B. Introducery długie - 500 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 20 NAZWA: Zestawy specjalne do wkłuć udowych i promieniowych TERUMO dla 2000 zabiegów

1) KRÓTKI OPIS:

A. Introducery krótkie do wkłuć udowych - 1 000 szt.
B. Zestawy do wkłuć promieniowych - 1 000 szt.
C . Opatrunek uciskowym do zabezpieczenia tętnicy promieniowej - 500 szt.
D. Prowadniki diagnostyczne nitynolowe - 200 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 21 NAZWA: Prowadniki diagnostyczne

1) KRÓTKI OPIS:

Prowadniki diagnostyczne.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

3 000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 22 NAZWA: Igła angiograficzna

1) KRÓTKI OPIS:

Igła angiograficzna.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

4 000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 23 NAZWA: Stentgrafty wieńcowe

1) KRÓTKI OPIS:

Stentgrafty wieńcowe.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

10 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 24 NAZWA: Zestaw do PTCA BY-PASSU

1) KRÓTKI OPIS:

A. Stenty stalowe montowane na balonie - 70 szt.
B. Cewniki balonowe do PTCA - 70 szt.
C. Protekcja naczyniowa - 70 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 25 NAZWA: Sondy do Ivus Endo Sonics

1) KRÓTKI OPIS:

Sondy do Ivus Endo Sonics.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

20 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 26 NAZWA: Sondy do Ivus Ilab

1) KRÓTKI OPIS:

Sondy do Ivus Ilab.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

20 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 27 NAZWA: Zestaw do przezskórnego zamykania ASD dla 25 zabiegów.

1) KRÓTKI OPIS:

A. Okluder - 25 szt.
B. Lider - 25 szt.
C. Introducer dystalny - 25 szt.
D. Balon pomiarowy - 25 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 28 NAZWA: Zestaw do przezskórnego zamykania PFO dla 15 zabiegów.

1) KRÓTKI OPIS:

A. Okluder - 15 szt.
B. Lider - 15 szt.
C. Introducer dystalny - 15 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 29 NAZWA: Zestaw do zamykania tętnic

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw do zamykania tętnic.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

100 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 42.875,- zł.Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowane ze środków własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty wystepujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
1.Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ oraz wzory:
1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego
2. Wykonawca winien dołączyć materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu,
3. Wzory oferowanego asortymentu
2.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:
— spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,
— nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy.
2.Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.4 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2 i 2.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.6 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 2.5
2.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.8 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.9 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
2.10 Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
2.11 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty..
2.12 Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. cena w pak. I – XIII, XVI - XXIX. Waga: 80.
2. ocena parametrów technicznych. Waga: 20.
3. cena w pak. XIV, XV. Waga: 100.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DZP/5378/N/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 147-197718 z dnia 31.7.2008.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 28.5.2009 - 14:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ . Dokumenty mozna pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.5.2009 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 29.5.2009 - 12:00.
Miejsce: ZOZ Szpitala im. J . Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3,
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania do zamawiającego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

29.4.2009.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-05-04 09:38)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2009-05-04 09:39)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2009-05-04 09:40)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2009-05-04 09:40)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2009-05-04 09:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2009-05-04 09:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2009-05-04 09:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2009-05-04 09:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2009-05-04 09:43)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2009-05-04 09:43)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 (2009-05-04 09:44)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 (2009-05-04 09:45)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 (2009-05-04 09:46)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 (2009-05-04 09:46)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 14 (2009-05-04 09:47)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 15 (2009-05-04 09:47)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 16 (2009-05-04 09:48)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 17 (2009-05-04 09:48)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 18 (2009-05-04 09:49)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 19 (2009-05-04 09:49)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 20 (2009-05-04 09:49)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 21 (2009-05-04 09:50)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 22 (2009-05-04 09:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 23 (2009-05-04 09:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 24 (2009-05-04 09:53)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 25 (2009-05-04 09:55)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 26 (2009-05-04 09:55)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 27 (2009-05-04 09:56)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 28 (2009-05-04 09:57)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 29 (2009-05-04 09:57)
 • WZÓR UMOWY (2009-05-04 09:58)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-05-04 09:59)
 • SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2009-05-06 10:38)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2009-05-08 10:36)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 (2009-05-22 07:36)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 (2009-05-26 07:12)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-06-10 15:17)
 • ZP 12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-06-10 15:17)
 • ZP 21 streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (2009-06-10 15:18)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-07-27 12:52)