Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania

Poznań: Dostawa komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania
Numer ogłoszenia: 126902 - 2009; data zamieszczenia: 29.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów, monitorów, drukarek i oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet I- Komputery, szt. 40 Pakiet II- Monitory, szt. 40 Pakiet III- Drukarki monochromatyczne A4, szt. 10 Pakiet IV- Oprogramowanie, szt. 15 Pakiet V- Drukarki monochromatyczne A3, szt. 3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.20-6, 30.23.21.10-8, 48.99.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, -są autoryzowanym dystrybutorem / sprzedawcą / partnerem handlowym oferowanego sprzętu komputerowego, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3 dokumentów i oświadczeń brakujących lub wadliwych w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.6 Oświadczenie wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem / sprzedawcą / partnerem handlowym oferowanego sprzętu komputerowego Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ: Dokumenty dla oferowanych komputerów: a certyfikat CE tj. - zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach przez Unię Europejską b certyfikat ISO 9001 i 14001dla producenta, c certyfikat ISO 9001 dla serwisu, d certyfikat ISO 9241 dla oferowanego modelu komputera, e potwierdzenie kompatybilności oferowanego modelu komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), f potwierdzenie producenta o zgodności z Deskop Management Interface, (wydruk ze strony) g potwierdzenie producenta o zgodności z Windows Management Instrumentation) (wydruk ze strony) h oświadczenie Wykonawcy wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium, dotyczące poziomu emitowanego hałasu mierzonego wg normy ISO 7779 i wykazany wg normy ISO 9296 w trybie jałowym IDLE powinien wynosić nie więcej niż 26 dB. Dokumenty dla oferowanych monitorów: a certyfikat ISO 13406-2 b certyfikat TUV/GS, c świadectwo o spełnianiu przez oferowane monitory LCD warunku określanego przez normę TCO-99 d certyfikat CE Dokumenty dla oferowanych drukarek (w pakiecie nr III i V): a certyfikaty CE Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu Opis przedmiotu zamówienia w formie np: kart katalogowych, folderów zawierających dane techniczne, parametry oferowanego sprzętu komputerowego (w języku polskim), w celu potwierdzenia spełnienia określonych w przedmiotowej SIWZ oraz formularzu ofertowym..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpośrednio ze strony internetowej Zamawiającego adres j.w. za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Kncelaria Zakładu pok.239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery , szt.40.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitory, szt.40.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.20-6.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarki monochromatyczne A4, szt.10.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie , szt. 15.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.99.10.00-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarki monochromatyczne A3, szt. 3.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-04-29 13:42)
 • Formularz oferty cenowej Pakiet Nr 1 (2009-04-29 13:43)
 • Formularz oferty cenowej Pakiet Nr 2 (2009-04-29 13:44)
 • Formularz oferty cenowej Pakiet Nr 3 (2009-04-29 13:44)
 • Formularz oferty cenowej Pakiet Nr 4 (2009-04-29 13:45)
 • Formularz oferty cenowej Pakiet Nr 5 (2009-04-29 13:46)
 • Wzór umowy (2009-04-29 13:46)
 • Oświadczenie z art.22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 (2009-04-29 13:47)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-04-29 13:48)
 • ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2009-05-18 10:21)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-05-18 10:22)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2009-05-18 10:22)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-06-02 12:11)