Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp na dostawę stentów ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną - z grupy limus dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 195/2008)

Poznań: Dostawa stentów ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną - z grupy limus dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 195/2008).
Numer ogłoszenia: 121844 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stentów ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną - z grupy limus dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 195/2008)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stentów ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną - z grupy limus dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poznań Stare Miasto przy ul. Szkolnej 8/12 (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 195/2008). Postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z późn. zm. ogłoszonymi w Dz.U. Nr 171/2008 poz. 1058 i późniejszymi). Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawców dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających, co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 97500.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 97500.00

·                  Oferta z najniższą ceną: 97500.00 oferta z najwyższą ceną: 97500.00

·                  Waluta: PLN.