Dostawa wyposażenia dla Oddziału Neurochirurgii z podziałem na 6 zadań

Poznań: Dostawa wyposażenia dla Oddziału Neurochirurgii z podziałem na 6 zadań
Numer ogłoszenia: 114802 - 2009; data zamieszczenia: 21.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla Oddziału Neurochirurgii z podziałem na 6 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Oddziału Neurochirurgii z podziałem na 6 zadań, jego rozmieszczenie, montaż dla urządzeń wymagających montażu, przeprowadzenie testów sprawności urządzeń oraz przeszkolenie personelu w zakresie ich obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością został określony w załączniku nr 6.1 - 6.6 (opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ. Podział na następujące zadania: ZADANIE nr 1 - Sprzęt jednorazowego użytku ZADANIE nr 2 - Urządzenia medyczne i sprzęt wielorazowego użytku ZADANIE nr 3 - Rama do mocowania głowy ZADANIE nr 4 - Ultradźwiękowy aspirator tkanek ZADANIE nr 5 - Oprawy szpitalne nadłóżkowe ZADANIE nr 6 - Meble i sprzęt gospodarczy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.14.00.00-3, 33.19.00.00-8, 39.13.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań-Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, Poznań, Dział Inwestycji (Warsztaty) pok. 21.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań- Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, (wejście D piętro II), pokój 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt jednorazowego użytku.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Urządzenia medyczne i sprzęt wielorazowego uzytku.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rama do mocowania głowy.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ultradźwiękowy aspirator tkanek.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Oprawy szpitalne nadłóżkowe.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Meble i sprzęt gospodarczy.


ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ (2009-04-21 14:27)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formualrz ofertowy (2009-04-21 14:27)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ -formualrz cenowy (2009-04-21 14:28)
 • Załącznik nr 3a Projekt umowy (2009-04-21 14:29)
 • Załącznik nr 3b Projekt umowy (2009-04-21 14:29)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu (2009-04-21 14:30)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (2009-04-21 14:30)
 • Załącznik nr 6.1 do siwz-Zadanie nr 1 (2009-04-21 14:31)
 • Załącznik nr 6.2 do siwz -Zadanie nr 2 (2009-04-21 14:31)
 • Załącznik nr 6.3 do siwz - Zadanie nr 3 (2009-04-21 14:33)
 • Załącznik nr 6.4 do siwz - Zadanie nr 4 (2009-04-21 14:34)
 • Załącznik nr 6.5 do siwz- Zadanie nr 5 (2009-04-21 14:35)
 • Załącznik nr 6.6 do siwz- Zadanie nr 6 (2009-04-21 14:35)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 1 (2009-04-24 13:01)
 • Modyfikacja i odpowiedz na pytania do SIWZ - nr 2 (2009-04-28 07:53)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2009-04-28 07:54)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 3 (2009-04-29 11:16)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-05-22 14:12)