Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp na rozszerzenie systemu informatycznego Eskulap na szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w zakresie umożliwiającym rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ

Poznań: Rozszerzenie systemu informatycznego Eskulap na szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w zakresie umożliwiającym rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ
Numer ogłoszenia: 104318 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozszerzenie systemu informatycznego Eskulap na szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 w zakresie umożliwiającym rozliczenia świadczeń zdrowotnych z NFZ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa licencji/sublicencji na korzystanie z Oprogramowania Aplikacyjnego. 2. Instalacja i konfiguracja Motoru Bazy Danych 3. Wykonanie na rzecz Zamawiającego usług towarzyszących w zakresie Oprogramowania Aplikacyjnego mających na celu jego uruchomienie i wdrożenie, na które składają się: instalacja (serwer i stacje robocze), konfiguracja, parametryzacja, przydzielenie praw dostępu użytkownikom, implementacja raportów oraz wydruków standardowych dostępnych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, uruchomienie produkcyjne Aplikacji w zakresie niezbędnym do rozliczania świadczeń z NFZ, rozliczenie zaewidencjonowanych w systemie Eskulap świadczeń do NFZ w modułach będących przedmiotem rozszerzenia. 4. Przeniesienie danych wyekstrahowanych przez Zamawiającego z obecnie eksploatowanego oprogramowania Ruch Chorych do systemu Eskulap. 5. Szkolenie personelu Zamawiającego. 6. Udzielenie 12miesięcznej gwarancji na dostarczonie Oprogramowanie Aplikacyjne oraz usługi..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.81.40.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 81300.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)