Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp na dostawę leków dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12 - zamówienie uzupełniające (20% do umowy nr 172/2008)

Poznań: Dostawa leków dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12 (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 172/2008)
Numer ogłoszenia: 103666 - 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12 (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 172/2008).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków: Depocyte 50mg/5ml; Fragmin 5000j.m./0,2 ml x 10 amp., Fragmin 7500j.m./0,3 ml x 10 amp.; Fragmin12500j.m./0,5 ml x 5 amp.; Fragmin 15000j.m/0,6ml x 5 amp.; Fragmin 18000j.m./0,72 ml x 5 amp. dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szkolnej 8/12 (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 172/2008). Postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z późn. zm. ogłoszonymi w Dz.U. Nr 171/2008 poz. 1058 i późniejszymi). Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawców dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających, co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4781.31 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)