Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp na dostawę leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów: Remicade (Infliximab) dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające (20% do umowy nr 41/2007)

Poznań: Dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów: Remicade (Infliximab) dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 41/2007).
Numer ogłoszenia: 103414 - 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów: Remicade (Infliximab) dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 41/2007)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów: Remicade (Infliximab)dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 41/2007). Postępowanie prowadzono w trybie: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 ze zmianami opublikowanymi w Dz.U. Nr 171/2008 poz. 1058 i późniejszymi). W związku z wcześniejszym wykorzystaniem leku Remicade (Infliximab)w amp. a 100 mg x 1 ampułka stanowi 1 opakowanie, stosowanego w programie terapeutycznym leczenia przewlekłego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) z umowy nr 41/2007, zawartej w dniu 22.03.2007r. z Centralą Farmaceutyczną CEFARM S.A. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego (20% zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia leku do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawców dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających, co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 43461.31 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)