Postepowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp - na dostawę leków z lekospisu szpitalnego-zamówienie uzupełniajace (20% do umowy nr 71/2008)

Poznań: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 71/2008)
Numer ogłoszenia: 61879 - 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu (zamówienie uzupełniające 20% do umowy nr 71/2008).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im. J.Strusia w Poznaniu ( zamówienie uzupełniajace 20 % do umowy nr 71/2008) Postępowanie prowadzono w trybie: z wolnej reki na podstawie art. 67 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. ( tekst jednolity Dz.U. Nr 223/2007 poz.1655 z późn.zmian. ogłoszonymi w Dz.U.Nr. 171/2008 poz. 1058) W związku z wcześniejszym wykorzystaniem asortymentu lekowego z umowy nr 71/08, zawartej w dniu 13.05.2008r. z Sanofi - Aventis Sp. z o.o. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia leków. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawców dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.61.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 3667677 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 3667677,- z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.