Przetarg nieograniczony na dostawę zamkniętych systemów do odsysania wydzielin i wydalin dla potrzeb Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w PoznaniuPoznań: Dostawa zamkniętych systemów do odsysania wydzielin i wydalin
Numer ogłoszenia: 101384 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zamkniętych systemów do odsysania wydzielin i wydalin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Kanistry wielorazowego użytku 1.Wykonane z przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa, ocechowany skalą pomiarową co 100 ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu ( 2000ml, 3000ml); 2.Odporne na środki dezynfekujące, światło UV (lampy bakteriobójcze UV) oraz parę; 3.Kompatybilne z wkładami jednorazowego użytku, wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych; 4.Kanister nie posiada żadnych dodatkowych przyłączy (otworów) typu próżnia/ssanie. Wszystkie kanistry są wielorazowego użytku ( z możliwością autoklawowania w temp. Do 121 stopni C) - nie zawierają PCV. 5.Każdy kanister posiada informację o metodzie sterylizacji. 6.Pojemności 2000ml - 100 sztuk; 3000ml - 100 sztuk 2) Wkładów workowych jednorazowego użytku 1.Wkład wykonany z wysoko zagęszczonego polietylenu (bez zawartości PCV), posiadający funkcję samozasysania, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń i przełączników; 2.Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; 3.Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa króćce (porty): pacjent oraz próżnia; 4.Kompatybilność wkładów z kanistrami różnej pojemności - możliwość użycia mniejszych wkładów w większych kanistrach; 5.Biologicznie czyste 6.Data ważności umieszczona na każdym wkładzie; 7.Podziałka co 100 ml na wkładzie 2l; 3l 8.Pojemności: 2000 ml - 25 000 sztuk; 3000 ml - 3 500 sztuk.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, Dział Zamówień Publicznych (wejście D piętro II), pokój 210..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3,(wejście D piętro II), pokój 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-04-10 10:32)
  • Formularz oferty cenowej (2009-04-10 10:32)
  • Wzór umowy (2009-04-10 10:32)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-04-10 10:33)
  • 9. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-04-17 11:54)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2009-04-17 11:54)
  • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-04-30 10:48)
  • Zal_3_ZP_12_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT_WSTEPNYCH09 (2009-04-30 10:48)
  • 23. ZP-21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-04-30 10:48)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-06-02 12:02)