Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej,drobnego sprzetu oraz odczynników dla potrezb Pracowni Hemostazy Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa aparatury laboratoryjnej, drobnego sprzętu oraz odczynników dla potrzeb Pracowni Hemostazy Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 59553 - 2009; data zamieszczenia: 07.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury laboratoryjnej, drobnego sprzętu oraz odczynników dla potrzeb Pracowni Hemostazy Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury laboratoryjnej, drobnego sprzętu oraz odczynników laboratoryjnych, które stanowić będą wyposażenie powstającej Pracowni Hemostazy, pracującej na rzecz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 8/12 Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części) Pakiet 1 - TERMOSTATY BLOKOWE , SUCHE wraz z dodatkowym wyposażeniem Pakiet 2 - CZYTNIK MIKROPŁYTKOWY WRAZ Z AKCESORIAMI I ODCZYNNIKAMI Pakiet 3 - SYSTEM DOKUMENTACJI ROZDZIAŁÓW ELEKTROFORETYCZNYCH Pakiet 4 - TERMOCYKLER Pakiet 5 - PIPETY ORAZ AKCESORIA DO PIPET Pakiet 6 - PROBÓWKI I AKCESORIA DO PROBÓWEK Pakiet 7 - SZKŁO LABORTORYJNE Pakiet 8 - ODCZYNNIKI NA POTRZEBY BIOLOGII MOLEKULARNEJ Pakiet 9 - ODCZYNNIKI INNE.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.12.41.30-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                                                               Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt 4.5 siwz; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 siwz spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·                                                               Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 siwz wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert. 4.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7.Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 siwz oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 6. PPkt 4.3 w SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1 Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, akcesoriów oraz aparatów, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji. tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego UWAGA! Na każdym dokumencie należy odręcznie - wyraźnie zaznaczyć, jakiej pozycji zamawianego asortymentu dotyczy ten dokument. 2.Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego preparatu (odczynnika) odrębnie. UWAGA! 1. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatów zgodności dla materiałów zużywalnych (akcesoriów), nie będących wyrobami medycznymi w myśl obowiązujących przepisów, jednak zamawiający wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia Wykonawcy w ofercie , które i jakie materiały zużywalne nie podlegają rejestracji. 2.Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania kart charakterystyki substancji szkodliwych/niebezpiecznych dla odczynników, nie będących szkodliwymi (niebezpiecznymi) w myśl obowiązujących przepisów, jednak zamawiający wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia Wykonawcy w ofercie , które i jakie odczynniki nie podlegają tym wymogom. 3.Katalogi (materiały informacyjne) w języku polskim , opisujące szczegółowo właściwości oferowanych ; zestawów odczynnikowych jak i aparatury (sprzętu).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: -Bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego(adres powyżej) -lub osobiście, adres: ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. nr 210 Dział Zamówień Publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2009 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego : ul.Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-04-07 13:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2009-04-07 13:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2009-04-07 13:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2009-04-07 13:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2009-04-07 13:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2009-04-07 13:32)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2009-04-07 13:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2009-04-07 13:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2009-04-07 13:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2009-04-07 13:33)
 • WZÓR UMOWY (2009-04-07 13:33)
 • wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i 2 oraz 24 ust.1 (2009-04-07 13:34)
 • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-04-07 13:36)
 • Zmiana treści SIWZ (2009-04-08 13:59)
 • 23. ZAWIADOMIENIE O PRZES.TERM. (2009-04-10 10:59)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (2009-04-10 11:00)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-04-16 12:04)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 (2009-04-16 12:04)
 • 1. SIWZ PO ZMIANACH (2009-04-16 12:05)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_1 (2009-04-16 12:05)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_2 (2009-04-16 12:05)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_3 (2009-04-16 12:05)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_4 (2009-04-16 12:05)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_5 (2009-04-16 12:06)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_6 (2009-04-16 12:07)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_7 (2009-04-16 12:08)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_8 (2009-04-16 12:08)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_9 (2009-04-16 12:10)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_10 (2009-04-16 12:10)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_11 (2009-04-16 12:11)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_12 (2009-04-16 12:11)
 • ._FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_13 (2009-04-16 12:12)
 • _FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_14 (2009-04-16 12:13)
 • ._FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_15 (2009-04-16 12:13)
 • ._FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_16 (2009-04-16 12:14)
 • ._FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_17 (2009-04-16 12:14)
 • WZOR_UMOWY po zmian. (2009-04-16 12:14)
 • Wyjaśnienia NR 2 do SIWZ (2009-04-20 13:48)
 • Wyjaśnienia do SIWZ NR 3 (2009-04-24 11:30)
 • MODYFIKACJA Dokumentów (2009-04-27 12:28)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_16 (2009-04-27 12:28)
 • FORMULARZ_OFERTOWY_PAKIET_16 A (2009-04-27 12:29)
 • 30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2009-04-27 12:29)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-05-07 13:43)
 • Zbiorcze zestawienie ofert ZP_12 (2009-05-07 13:44)
 • Streszczenie oceny i porównania ofert ZP-21 (2009-05-07 13:44)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-06-05 08:05)