Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy pzp na dostawę odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych do oznaczania PSA do analizatora ADVIA CENTAUR CP firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych do oznaczania PSA do analizatora ADVIA CENTAUR CP firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 86352 - 2009; data zamieszczenia: 01.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych do oznaczania PSA do analizatora ADVIA CENTAUR CP firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. PSA, 118157, 500 testów - 8op. 2. Kalibrator Q, 118220, 2x2x2ml - 2op. 3. Odczynnik kwas/zasada, 00497043, 1000 testów - 9op. 4. Probówki, 078-K137-01, 1500 szt. - 4op. 5. Kuwety, 078-K138-01, 3000 szt. - 8op. 6. Końcówki jednorazowe, 078-K139-01, 6480 szt. - 2op. 7. Wash 1-płyn p, 112351, 2x1500 ml - 11op. 8. Płyn myjący, 112748, 12x60 ml - 4op..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 53800.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych do oznaczania PSA do analizatora ADVIA CENTAUR CP firmy Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o., ul. Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 57566.00

·                  Oferta z najniższą ceną: 57566.00 oferta z najwyższą ceną: 57566.00

·                  Waluta: PLN.