Przetarg nieograniczony na dostawę produktów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.Poznań: Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
Numer ogłoszenia: 78520 - 2009; data zamieszczenia: 26.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa produktów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego: PAKIET I - Produkty do żywienia pozajelitowego. PAKIET II - Worek dwukomorowy do żył centralnych. PAKIET III - Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych. PAKIET IV - Płyny stosowane w żywieniu pozajelitowym. PAKIET V - Worek trzykomorowy zawierający aminokwasy. PAKIET VI - Płyny i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym, leki do wstrzykiwań. PAKIET VII - Worek dwukomorowy zawierający aminokwasy. PAKIET VIII - Worek trzykomorowy zawierający aminokwasy. PAKIET IX - Produkty żywienia dojelitowego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-9, 33.69.25.10-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, -posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu zamawianymi lekami Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5 . Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.3.1 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. 4.5 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 dokumentów i oświadczeń - brakujących lub wadliwych, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.2 Koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu zamawianymi lekami 4.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.4. 4.2.6 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4.2.7 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4.2.8 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 4.2.9 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.7. 4.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt.1.2 SIWZ. 4.3.1 Oświadczenie, że oferowane produkty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego zostały dopuszczone do obrotu w Polsce i są zarejestrowane (z podaniem numerów pozwoleń) zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. 4.3.2 W przypadku złożenia oferty równoważnej ( na produkty równoważne) należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. z zaznaczeniem pozycji i pakietu którego dotyczą)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Blok D, pok.210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Kancelaria Zakładu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Blok D, pok.239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I Produkty do żywienia pozajelitowego..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aminokwasy do wlewu dożylnego w niewydolności nerek 10% roztwór do żywienia pozajelitowego typu Nephrotect 10% ( 0,1g/ml ), inj. doż., 500ml-20 szt. Dipeptiven, 200mg/ml, inj. doż. konc., 100ml-20 szt. Omegaven, inj. emuls. Do infuzji, 100ml-10 szt. Adamel N, 10ml, inj., 10amp-10 szt. Glycophos, 216mg/ml, 20ml, inj. 10fiol-20 szt. Preparat witaminowy typu: Soluvit N, 10ml, inj. 10fiol-2 szt. Preparat złożony typu: Vitalipid N Adult, 10ml, inj. 10amp-2 szt. Voluven 60mg + 9mg/ml. płyn inf., 500ml-200 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - Worek dwukomorowy do żył centralnych..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Worek dwukomorowy do żył centralnych 1000ml, zawierający aminokwasy z tauryną w przeliczeniu na N = 8g i glukozę 200g Energia niebiałkowa 800kcal -120 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III - Worek trzykomorowy do żył obwodowych i centralnych..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Worek trzykomorowy do żył obwodowych o pojemności 1920ml zawierający aminokwasy w przeliczeniu na - N- 7,2g, węglowodany w przeliczeniu na glukozę 130g, energie niebiałkową 1200kcal , emulsję tłuszczową na bazie oleju sojowego - 30 szt. 2.Worek trzykomorowy do żył centralnych o pojemności 2053ml zawierający aminokwasy w przeliczeniu na -N- 10,8g węglowodany w przeliczeniu na glukozę 200g, energia niebiałkowa 1600kcal, emulsję tłuszczową na bazie oleju sojowego - 50 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV - Płyny stosowane w żywieniu pozajelitowym..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.10% Aminokwasy do wlewów z elektrolitami 500ml - zawierający 17 aminokwasów -250 op. 2.Emulsje tłuszczowe na bazie oliwy z oliwek 20% 100ml -30 op. 3.Emulsje tłuszczowe na bazie oliwy z oliwek 20% 250ml -20 op. 4.Emulsje tłuszczowe na bazie oliwy z oliwek 500ml -10 op. 5.Zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i w wodzie inj. - 500 op. 6.Zestaw pierwiastków śladowych 40ml inj. - 2 op. 7.Przyrząd do transferu leków do worka Viaflo typu Cytoluer - 50 szt. 8.Strzykawka trzyczęściowa z gwintem poj. 5ml typu Luerlok - 150 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V - Worek trzykomorowy zawierający aminokwasy..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Worek trzykomorowy do żył obwodowych o pojemności 2000ml zawierający aminokwasy w przeliczeniu na - N- 7,3g - 10g, glukozę 120-160g , emulsję tłuszczową o objętości od 375ml - 400ml opartą na oliwie z oliwek. Energia niebiałkowa 1040 kcal. - 100 op. 2. Worek trzykomorowy o pojemności 2000ml zawierający aminokwasy w przeliczeniu na - N- 9,2 glukozę 200g Emulsję tłuszczową opartą na oliwie z oliwek. Energia niebiałkowa 1600 kcal - 150 op. 3. Worek trzykomorowy o pojemności 1000ml zawierający aminokwasy w przeliczeniu na -N- 3,6g, glukozę 80g emulsję tłuszczową opartą na oliwie z oliwek. Energia niebiałkowa 520 kcal -20 op. 4. Worek trzykomorowy o pojemności 2000ml zawierający aminokwasy w przeliczeniu na - N- 11,2, glukozę 240g, emulsję tłuszczową opartą na oliwie z oliwek. Energia niebiałkowa 1760 kcal.- 70 op..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI - Płyny i akcesoria stosowane w żywieniu pozajelitowym, leki do wstrzykiwań..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 10 % roztwór aminokwasów do wlewów, 500ml z elektrolitami i fosforanami -250 op. 2. 10 % roztwór aminokwasów do żywienia pacjentów z chorobami wątroby typu Hepa, 500ml - 250 op. 3. Emulsje tłuszczowe MCT/LCT 20% 100ml -30 op. 4. Emulsje tłuszczowe MCT/LCT 20% 250ml - 30 op. 5. Emulsje tłuszczowe LCT 20% 500ml - 10 op. 6. Glucosum inj. 40% 500ml bez elektrolitów, szkło - 20 op. 7. Zestaw pierwiastków śladowych typu Tracutil, 10ml - 250 op. 8. Worek do przygotowania mieszaniny do żywienia pozajelitowego z trzema przewodami poj. 3000ml - 5 op. 9. Etomidate Lipuro 20mg/10ml inj.op= 10szt - 10 op. 10.Lignocainum 2% inj. 20ml, op= 20szt - 10 op. 11.Lignocainum 2% inj. 5ml, op= 20szt - 5 op..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII - Worek dwukomorowy zawierający aminokwasy..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Worek dwukomorowy zawierający aminokwasy w przeliczeniu na -N- 6,8-7g, glukozę 150g, o objętości 1 000ml. Energia niebiałkowa ok.600 kcal zawierający co najmniej 790 kcal - 50 op. 2.Worek dwukomorowy zawierający aminokwasy w przeliczeniu na -N- 5,7g, glukozę 80g, o objętości 1 000ml. Energia niebiałkowa ok. 320kcal, zawierający co najmniej 480kcal. Do podaży drogą żył obwodowych. - 10 op.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII - Worek trzykomorowy zawierający aminokwasy..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Worek trzykomorowy zawierający aminokwasy w przeliczeniu na - N- 10g - 13,2g, glukozę 200g - 240g i tłuszcze MCT/LCT w stosunku 50/50 o objętości 1 875ml - 2 000ml, Energia niebiałkowa od 1 600 kcal - 70 op. 2. Worek trzykomorowy zawierający aminokwasy w przeliczeniu na -N- 8,6g - 9g glukozę 120g - 200g i tłuszcze MCT/LCT w stosunku 50/50 o objętości od 1 875ml - 2 000ml, Energia niebiałkowa od 1190 kcal do podawania do żył obwodowych - 15 op. 3. Worek trzykomorowy o pojemności 1500ml zawierający aminokwasy w przeliczeniu na - N- 15g, glukozę 360g. Energia niebiałkowa od 1 440 kcal. Zawierający co najmniej 1 800kcal. - 5 op.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.00-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX - Produkty żywienia dojelitowego..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dieta ubogoresztkowa normokaloryczna typu pack 1000ml -20 op. 2. Dieta bogatoresztkowa normokaloryczna typu pack 1000ml - 20 op. 3. Dieta ubogoresztkowa hyperkaloryczna typu pack 1000ml - 20 op. 4. Dieta ubogoresztkowa normokaloryczna butelka 500ml - 250 op. 5. Dieta bogatoresztkowa normokaloryczna butelka 500ml - 150 op. 6. Dieta ubogoresztkowa hyperkaloryczna butelka 500ml - 100 op. 7. Dieta peptydowa, normokaloryczna, zawierająca łańcuch tłuszczu MCT butelka 500ml - 60 op. 8. Specjalistyczna odżywka dojelitowa zawierająca fruktozę przeznaczona dla pacjentów z cukrzycą butelka 500ml lub pack - 120 op. 9. Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna zawierająca 6 rodzajów błonnika przeznaczona dla pacjentów z cukrzycą, opakowanie miękkie typu pack 1000ml - 30 op. 10. Dieta kompletna pod względem odżywczym hyperkaloryczna 1,5 - 1,6 kcal/ml bogatobiałkowa, bogatoresztkowa zawierająca kwasy omega - 3 opakowanie 125ml - 200ml - 25 op. 11. Dieta kompletna pod względem odżywczym hyperkaloryczna 1,5kcal/ml bezresztkowa w postaci napoju mlecznego, różne smaki, opakowania 200ml - 300 op. 12. Dieta wspomagająca leczenie ran.Kompletna normokaroryczna o zawartości argininy nie mniej niż 0,85g/100ml. Opakowanie typu pack 1000ml - 24 op. 13. Dieta płynna na bazie maltodekstryn, nie zawierająca białka i tłuszczu. Opakowanie 200ml - 12 op. 14. Dieta cząsteczkowa będąca źródłem białka i wapnia z małą zawartością tłuszczu, bezglutenowa. Opakowanie 225g - 12 op. 15. Dieta kompletna hyperkaloryczna ( 1,5 kcal/ml ) bogatoresztkowa w postaci napoju mlecznego Opakowanie 200ml. - 12 op. 16. Dieta normalizująca glikemię, kompleksowa normokaloryczna (0,9 - 1 kcal/ml ) w postaci napoju mlecznego. Opakowanie 200ml - 12 op. 17. Dieta wspomagająca leczenie ran, kompletna, hyperkaloryczna( 1,25 - 1,5 kcal/ml )w postaci napoju mlecznego.Opakowanie 200ml - 12 op. 18. Dieta kompletna hyperkaloryczna, bezglutenowa ( 1,5kcal/ml ) w postaci kremowej zupy o smaku kurczaka lub pomidorowym. Opakowanie 200ml ( duopack ) - 6 op. 19. Dieta wysokoenergetyczna emulsja tłuszczowa ( 4,5kcal/ml ) do podawania doustnego zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe, nie zawierająca składników mineralnych i witamin. Opakowanie 500ml (butelka ) - 6 op. 20. Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do butelek - 600 op. 21. Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pomp typu Flocare do butelek - 400 szt. 22. Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu pack -120 szt. 23. Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pomp typu Flocare do opakowań miękkich typu pack - 90 szt. 24. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii. Materiał poliuretan, rozmiar Ch 18/40 - 50 szt. 25. Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii. Materiał poliuretan, rozmiar Ch 20/35 - 3 szt. 26. Zgłębnik gastrostomijny zakładany podczas operacji wykonany z silikonu z silikonowym wewnętrznym balkonem. Rozmiar Ch 14/23 - 3 szt. 27. Zgłębnik gastrostomijny zakładany podczas operacji wykonany z silikonu z silikonowym wewnętrznym balkonem. Rozmiar Ch 18/23 - 3 szt. 28. Zgłębnik gastrostomijny zakładany podczas operacji wykonany z silikonu z silikonowym wewnętrznym balkonem. Rozmiar Ch 20/23 - 3 szt. 29. Zestaw do mikrojejunostomii z dwiema rozszczepialnymi igłami . Rozmiar Ch 8/70 - 3 szt. 30. Zestaw do mikrojejunostomii z dwiema rozszczepialnymi igłami . Rozmiar Ch 9/75 - 3 szt. 31. Zgłębnik do żywienia dojelitowego typu Bengmark zakończony samoskręcającą się pętlą, w komplecie z prowadnicą zakończoną kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta do 6 tygodni. Materiał poliuretan. Rozmiar Ch 10/145 - 3 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.10-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. (2009-03-26 11:41)
  • Formularz oferty cenowej. (2009-03-26 11:42)
  • Wzór umowy. (2009-03-26 11:44)
  • Oświadczenie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2. (2009-03-26 11:46)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie. (2009-03-26 11:47)
  • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ. (2009-04-01 08:31)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. (2009-04-01 08:33)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-04-15 10:39)
  • ZP-12 - zbiorcze zestawienie ofert (2009-04-15 10:40)
  • ZP-21 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-04-15 10:41)