Przetarg nieograniczony na dostawe leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Poznań: Dostawa leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Numer ogłoszenia: 53891 - 2009; data zamieszczenia: 24.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są leki stosowane w programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Zamówienie obejmuje leki: Enbrel (Etanercept) - 121 op. Remicade (Infliximab) - 93 op. Humira (Adalimumab) - 7 0p. Mabthera (Rituximab) - 21 op. z których każdy lek stanowi odrębny pakiet (część zamówienia).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.60.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych zlikalizowany w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3, 61 - 285 Poznan, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawaijącego, zlokalizowana w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3, 61 - 285 Poznań, pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-03-24 09:29)
 • Formularz oferty cenowej (2009-03-24 09:29)
 • Wzór umowy (2009-03-24 09:30)
 • Dryk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-03-24 09:30)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert (2009-03-31 09:07)
 • Druk ZP 12 (2009-03-31 09:07)
 • Druk ZP 21 (2009-03-31 09:08)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert (2009-04-01 10:05)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert leki reumatolog (2009-04-01 10:34)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert leki reumatolog. PT 2009 (2009-04-01 10:37)
 • Zal_3_ZP_12_ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT_WSTEPNYCH09 (2009-04-01 10:44)
 • Zal_3_ZP_21_STRESZCZENIE_OCENY_I_POROWNANIA_ZLOZONYCH_OFERT09 (2009-04-01 10:44)
 • pis. pomyłka w ogłosz. leki reumatolog. PT 09 (2009-04-01 10:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-04-29 11:20)