Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wiskoelastycznych, kaniul, noży okulistycznych dla potrzeb Szpitala im. J.Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: dostawa materiałów wiskoelastycznych, kaniul, noży okulistycznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 65868 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów wiskoelastycznych, kaniul, noży okulistycznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I - Materiały wiskoelastyczne 1. 1/4 hialuronian sodu, preparat wiskoelastyczny, kohezyjny, jałowy do operacji zaćmy, w strzykawkach z dołączonymi kaniulami, (do każdej strzykawki jedna kaniula). Wymagana ilość - 1000 ml UWAGA!!! Do każdej strzykawki wymagana jest jedna kaniula. PAKIET II - Materiały wiskoelastyczne 1. 2% Metyloceluloza jałowa do operacji zaćmy, w strzykawkach z dołączonymi kaniulami, (do każdej strzykawki jedna kaniula) Wymagana ilość - 1800 ml UWAGA!!! Do każdej strzykawki wymagana jest jedna kaniula. PAKIET III - Kaniula 1. Kaniula do hydrodysekcji 25G(0,5mm) x 22mm, odgięta 35 stopni, 8mm od końca (okrągła) Wymagana ilość - 2000 szt. 2. Kaniula do hydrodysekcji 25G(0,5mm) x 22mm, odgięta 35 stopni, 8mm od końca (płaska) Wymagana ilość - 2000 szt. PAKIET IV - Noże okulistyczne 1. Nóż typu lance do paracentezy rogówki, prosty 15 stopni Wymagana ilość - 1000 szt. 2. Nóż typu slit, betel up., czubek ostry, zagięty 45 stopni Wymagana ilość - 700 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3, 33.14.12.20-8, 33.14.14.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3.1 i 4.3.2 dokumentów i oświadczeń brakujących lub wadliwych w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.6 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ, oraz wzory: Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego asortymentu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Materiały informacyjne. Wzory oferowanego sprzętu (dotyczy pozycji nr 1 i 2 )-zgodnie z pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·             1 - Cena - 80

·             2 - Parametry użytkowe - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bezpośrednio ze strony internetowej Zamawiającego adres j.w za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego adres podany powyżej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 PoznańKancelaria Zakładu pok.239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały wiskoelastyczne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 1/4 hialuronian sodu, preparat wiskoelastyczny, kohezyjny, jałowy do operacji zaćmy, w strzykawkach z dołączonymi kaniulami, (do każdej strzykawki jedna kaniula). Wymagana ilość - 1000 ml UWAGA!!! Do każdej strzykawki wymagana jest jedna kaniula..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały wiskoelastyczne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 2% Metyloceluloza jałowa do operacji zaćmy, w strzykawkach z dołączonymi kaniulami, (do każdej strzykawki jedna kaniula) Wymagana ilość - 1800 ml UWAGA!!! Do każdej strzykawki wymagana jest jedna kaniula..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kaniula.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kaniula do hydrodysekcji 25G(0,5mm) x 22mm, odgięta 35 stopni, 8mm od końca (okrągła) Wymagana ilość - 2000 szt. 2. Kaniula do hydrodysekcji 25G(0,5mm) x 22mm, odgięta 35 stopni, 8mm od końca (płaska) Wymagana ilość - 2000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.20-8.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Noże okulistyczne.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Nóż typu lance do paracentezy rogówki, prosty 15 stopni Wymagana ilość - 1000 szt. 2.Nóż typu slit, betel up., czubek ostry, zagięty 45 stopni Wymagana ilość - 700 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.00-4.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. Parametry użytkowe - 20

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-03-17 13:38)
 • Formularz oferty cenowej (2009-03-17 13:39)
 • Wzór umowy (2009-03-17 13:39)
 • Oświadczenie z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 (2009-03-17 13:40)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-03-17 13:41)
 • wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2009-03-20 13:23)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (2009-03-24 08:12)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2009-03-24 08:12)
 • ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2009-04-07 12:09)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-04-07 12:09)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2009-04-07 12:10)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-04-27 12:09)