Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratroryjnych wraz z dzierżawą aparatów do ich wykorzystania

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do ich wykorzystania
Numer ogłoszenia: 50803 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do ich wykorzystania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczyników wraz z dzierżawą następujących aparatów: półautomatyczny analizator koagulologiczny, aparat do tromboelastografii oraz agregometr. Każdy zestaw stanowi odrębną część zamówienia (pakiet)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3, 61 - 285 Poznań, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto - Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3, 61 - 285 Poznań, pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-03-17 09:18)
 • Formularz oferty cenowej Pakiet I analizator koagulologiczny (2009-03-17 09:19)
 • Formularz oferty cenowej Pakiet II aparat do tromboelastografii (2009-03-17 09:20)
 • Formularz oferty cenowej Pakiet III agregometr (2009-03-17 09:21)
 • wzór umowy (2009-03-17 09:21)
 • Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2009-03-23 07:44)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-03-23 07:44)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert (2009-04-01 10:53)
 • Zal_3_ZP_12_ (2009-04-01 10:53)
 • Zal_3_ZP_21_ (2009-04-01 10:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-04-27 12:33)