Przetarg nieograniczony na dostawę heparyn dla Szpitala im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w PoznaniuPoznań: Dostawa heparyn
Numer ogłoszenia: 57254 - 2009; data zamieszczenia: 11.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa heparyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z 3 pakietów: Pakiet nr I: 1.Enoxaparine 20mgx10amp.-strzyk. w ilości 1300 opakowań 2.Enoxaparine 40mgx10amp.-strzyk. w ilości 4000 opakowań 3.Enoxaparine 80mgx2amp.-strzyk. w ilości 600 opakowań 4.Enoxaparine 60mgx2amp.-strzyk. w ilości 1200 opakowań 5. Enoxaparine 100mgx2amp.-strzyk. w ilości 420 opakowań 6.Enoxaparine 120mgx10amp.-strzyk. w ilości 24 opakowań 7.Enoxaparine 150mgx10amp.-strzyk. w ilości 12 opakowań Pakiet nr II: 1.Dalteparina 2500j.m/0,2ml, injx10 amp.-strzyk. w ilości 300 opakowań 2. Dalteparina 5000j.m/0,2ml, injx10 amp.-strzyk. w ilości 1000 opakowań 3.Dalteparina 7500j.m/0,3ml, injx10 amp.-strzyk. w ilości 100 opakowań 4.Dalteparina 10000j.m/1ml, injx10 amp. w ilości 20 opakowań 5.Dalteparina 10000j.m/4ml, injx10 amp. w ilości 10 opakowań 6.Dalteparina 12500j.m/0,5ml, injx5 amp.-strzyk. w ilości 5 opakowań 7.Dalteparina 15000j.m/0,6ml, injx5 amp.-strzyk. w ilości 2 opakowań Pakiet nr III: 1. Nadroparine 2 850j, 0,3mlx10op. w ilości 1000 opakowań 2.Nadroparine 3 800j, 0,4mlx10op. w ilości 200 opakowań 3.Nadroparine 5 700j, 0,6mlx10op. w ilości 300 opakowań 4.Nadroparine 7 600j, 0,8mlx10op. w ilości 100 opakowań 5.Nadroparine 9 500j, 1mlx10op. w ilości 50 opakowań 6.Nadroparine 11 400j, 0,6mlx10op. w ilości 10 opakowań 7.Nadroparine 1 200j, 0,8mlx10op. w ilości 10 opakowań 8.Nadroparine 19 000j, 1mlx10op. w ilości 10 opakowań.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.15.50-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Dział Zamówień Publicznych (wejście D, II piętro, pokój 210).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ, w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (wejście D, II piętro, pokój 239).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa Enoxaparine.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dalteparina.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nadroparine.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-03-11 08:01)
  • Formularz oferty cenowej (2009-03-11 08:01)
  • Wzór umowy (2009-03-11 08:01)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-03-11 08:02)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-03-13 11:10)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2009-03-13 11:11)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-03-23 09:11)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-03-23 09:11)
  • ZP_21_STRESZCZENIE_OCENY_I_POROWNANIA_ZLOZONYCH_OFERT (2009-03-23 09:11)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-04-20 07:54)