przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 49238 - 2009; data zamieszczenia: 04.03.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 10 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ELEKTROFOREZY DO APARATU CORMAY.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ODCZYNNIKI DO APARATU CHLORIMETR 100 CL dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: WAPŃ dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ALDOLAZA I PROBE RINSE dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Hb A 1C + KONTROLA dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: VMA + MOCZ KONTROLNYY dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ROZTWÓR DO OSMOMETRU MARCEL 3000 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PORFIRYNY W MOCZU dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PASKI DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: ODCZYNNIKI DO BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH dla Laboratorium Oddziału Zakaźnego.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-03-04 13:19)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-03-04 13:20)
  • WZÓR UMOWY (2009-03-04 13:20)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2009-03-04 13:22)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-03-04 13:23)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert (2009-04-02 11:15)
  • ZP 12 (2009-04-02 11:16)
  • ZP 21 (2009-04-02 11:16)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-05-05 08:02)