Postępownie w trybie z wolnej ręki na dostawe odczynników hematologicznych wraz zdzierżawą analizatora hemtologicznego dla potrzeb Laboratorium Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu, na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 7 ust. Pzp - zamówienie uzupełniajace (20% do umowy nr 8/2007)

Poznań: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERZAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO dla potyrzeb laboratorium Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu - postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ust. Pzp - 20% - zamówienie uzupełniające do umowy nr 8/2007.
Numer ogłoszenia: 43747 - 2009; data zamieszczenia: 02.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERZAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO dla potyrzeb laboratorium Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu - postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ust. Pzp - 20% - zamówienie uzupełniające do umowy nr 8/2007..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi DOSTAWA ODCZYNNIKÓW HEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERZAWĄ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO dla potyrzeb laboratorium Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu w zakresie określonym zamówieniem podstawowym (umowa nr 8/2007) - 20 % - zamówienie uzupełniające do umowy nr 8/2007..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2180681 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)