Dostawa płynów dożylnych dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa płynów dożylnych dla Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 39156 - 2009; data zamieszczenia: 24.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płynów dożylnych dla Szpitala przy ul. Szwajacrskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET I - Płyny do przepłukiwania w butelkach ze skręconym motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu ecolav PAKIET II - Roztwory do wstrzykiwań dożylnych PAKIET III - Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi jednakowymi portami (korek bez lateksu) typu ecoflac PAKIET IV - Płyny do wlewów dożylnych PAKIET V - Płyny do wlewów dożylnych Zamawiane produkty lecznicze, ich postać stężenie, zawartość i rodzaj opakowania oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały na załączonym formularzu oferty cenowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, -posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu zamawianymi lekami Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.4 . Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2.10 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 dokumentów i oświadczeń - brakujących lub wadliwych, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu zamawianymi lekami Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.4.2.1 i 4.2.3,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.7. Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu w Polsce i są zarejestrowane(z podaniem numerów pozwoleń) zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań wejście główne II piętro pok.210 Dział Zamówień Publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Kancelaria Zakładu pok.239,wejście główne II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyny do przepłukiwania w butelkach ze skręconym motylkiem i możliwością irygacji pod ciśnieniem typu ecolav.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.00-2.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roztwory do wstrzykiwań dożylnych.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.00-2.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z dwoma niezależnymi jednakowymi portami (korek bez lateksu) typu ecoflac.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.00-2.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyny do wlewów dożylnych.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.00-2.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.

·                    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyny do wlewów dożylnych.

·                    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.25.00-2.

·                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.

·                    4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-24 13:12)
  • Formularz oferty cenowej (2009-02-24 13:13)
  • Wzór umowy (2009-02-24 13:14)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-02-24 13:14)
  • Wyjasnienia_nr_1_do_SIWZ (2009-03-02 10:00)
  • ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2009-03-09 12:57)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-03-09 12:58)
  • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2009-03-09 12:59)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-03-26 10:26)