Przetarg nireograniczony na dostawę Interferonu Alfa pegylowanego z Rybawiryną w zestawach

18/02/2009    S33    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznan: Produkty farmaceutyczne

2009/S 33-048271

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Do wiadomości Krystyna Frydrych, PL-61-833 Poznan. Tel.  +48 618585623. E-mail zamówienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618585623.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa Interferonu Alfa pegylowanego z Rybawiryną w zestawach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Apteka Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Zamówienie obejmuje dostawę Interferonu Alfa pegylowanego z Rybawiryną w zestawach na miesięczna kurację jednego pacjenta, w dawkach: 80, 100, 120 150, 135, 180 mcg; każda dawka dawka stanowi odrębny pakiet (część zamówienia).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33600000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 557 657,00 PLN.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Zakończenie: 31.12.2009.

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Pakiet I

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 135 mcg (4 ampułko -strzykawki) + Rybawiryna 168 kaps. a 200 mg - w ilości 164 zestawy.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33600000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 398 520,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2009.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Pakiet II

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 180 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 168 kaps. a 200 mg - w ilości 423 zestawy.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33600000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 1 370 520,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2009.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Pakiet III

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 80 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 37 zestawów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33600000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 70 337,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2009.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Pakiet IV

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 100 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 217 zestawów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33600000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 515 592,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2009.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Pakiet V

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 120 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 243 zestawy.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33600000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 693 036,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2009.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Pakiet VI

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 150 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 143 zestawy.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33600000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowy koszt bez VAT: 509 652,00 PLN.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2009.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagane jest wadium w łącznej wysokości 35 720 PLN. Wadium wnosi się tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowanie ze środków własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wpólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie, że oferowane zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego. W przypadku złożenia oferty na lek równoważny należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty wskazujące, że lek oferowany w tej ofercie ma wskazania lecznicze, skład chemiczny i działanier farmakologiczne identyczne jak lek zamawiany, co nalezż udokumentować w sposób nie budzących żadnych wątpliwości.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie- warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów. - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powayżej (w pkt. w pkt. 4.2.1, 4.2.3, i 4.2.5 SIWZ) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające dpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 – 4.2.14 specyfikacji, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.6. - Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sprawozdanie finansowe w części tj. bilans oraz rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DZP/580/S/2009/I.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 147-197718 z dnia 31.7.2008.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.3.2009 - 14:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokument przetargowe można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawaijącego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.3.2009 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 18.3.2009 - 12:00.
Miejsce: Siedziba zamawiającego Dział Zamówień Publicznych, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, wejście J, I ptr. pok. 5.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

16.2.2009.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-02-23 13:09)
  • Formularz oferty cenowej (2009-02-23 13:09)
  • Wzór umowy (2009-02-23 13:09)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-02-23 13:10)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert Interferon pegylow. z Rybaw. PT 09 (2009-03-19 10:54)
  • ZP-12 (2009-03-19 10:55)
  • ZP-21 (2009-03-19 10:55)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia SIMAP2_frydrych-2009-053085-F03-PL (2009-05-11 14:31)