Postepowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ust. Pzp na dostawę leków z lekospisu szpitalnego - (zamówienie uzupełniajace 20% do umowy nr 109/2008)

Poznań: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego - 20% zam.uzupełniające w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.7 ust. Pzp (zamówienie uzupełniające do umowy nr 109/2008)
Numer ogłoszenia: 38091 - 2009; data zamieszczenia: 16.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego - 20% zam.uzupełniające w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.7 ust. Pzp (zamówienie uzupełniające do umowy nr 109/2008).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawe leków z lekospisu szpitalnego objętych zamówieniem podstawowym ( umowa nr 109/2008).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 605022 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul.Pułaskiego 9, 40-273 Katowiece, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 6.050,22,- - 20%zam.podst.

·                  Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.