Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 25/208 ; nr 26/2008 i 27/2008.

Poznań: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 25/208 ; nr 26/2008 i 27/2008
Numer ogłoszenia: 26320 - 2009; data zamieszczenia: 12.02.2009


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 25/208 ; nr 26/2008 i 27/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmować będzie dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 25/208 ; nr 26/2008 i 27/2008. Łączna wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego określonego umową nr nr 25/2008 ; nr 26/2008 i 27/2008.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.20.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 102989.76 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Płyny infuzyjne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: Płyny infuzyjne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 3   

Nazwa: Płyny infuzyjne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)