Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla Oddziału Chirurgii, Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla Oddziału Chirurgii, Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 24066 - 2009; data zamieszczenia: 11.02.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla Oddziału Chirurgii, Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla Oddziału Chirurgii, Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został on podzielony na 30 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4, 33.14.11.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Dział Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2009 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szew niewchłanialny nylonowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szew niewchłanialny nylonowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szew niewchłanialny nylonowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szew syntetyczny niewchłanialny, polipropylenowy, monofilamentny.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szew syntetyczny niewchłanialny, polipropylenowy, monofilamentny.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szew syntetyczny niewchłanialny, polipropylenowy, monofilamentny.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szew syntetyczny pleciony, wchłanialny wykonany z kwasu poliglikolowego, o krótkim okresie wchłaniania do 42 - 56 dni.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szew syntetyczny pleciony, wchłanialny wykonany z kwasu poliglikolowego, o krótkim okresie wchłaniania do 42 - 56 dni.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny powlekany bez igły.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany bez igły.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany bez igły.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Szew pleciony syntetyczny, wchłanialny, powlekany bez igły.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Szew syntetyczny niewchłanialny poliestrowy jednowłóknowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Siatki przepuklinowe dziane z włókien monofilamentowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Siatki przepuklinowe dziane z włókien monofilamentowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Siatki przepuklinowe dziane z włókien monofilamentowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Klipsy tytanowe.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Szew pleciony , wchłaniany powlekany z igłą.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Szew niewchłanialny poliamid jednowłókninowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Siatki wchłaniane poliglikonowe.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Siatki polipropylenowe o zmniejszonej gramaturze (delikatne).

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłaniany powlekany z igłą.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Śrubki metalowe do fiksacji siatek przepuklinowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Ładunki tytanowe do posiadanego staplera wielorazowego użytku TA Prenium 55.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-11 13:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-02-11 13:42)
 • WZÓR UMOWY (2009-02-11 13:42)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-02-11 13:43)
 • Wyjasnienie nr 1 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-13 10:42)
 • Załącznik do wyjaśnień nr 1 (2009-02-13 14:03)
 • Wyjasnienie nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-16 11:18)
 • Wyjasnienie nr 3 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-16 14:16)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert w pakietach (2009-03-19 14:17)
 • ZP 12 (2009-03-19 14:18)
 • ZP 21 (2009-03-19 14:18)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-06-12 13:37)