Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp na dostawę leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach, w dawkach 80, 100, 120, 150 mcg

Poznań: Dostawa leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach , w dawkach 80, 100, 120, 150 mcg
Numer ogłoszenia: 36101 - 2009; data zamieszczenia: 11.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach , w dawkach 80, 100, 120, 150 mcg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przemiot zamowienia stanowi lek stosowany w programie terapeutycznym leczenia przewlekłego wzw typu B i C w ilościach: dawka 80 - 11 zestawów, dawka 100 - 71 zestawów, dawka 120 - 81 zestawów, dawka 150 - 37 zestawów. Ilości te są niezbędnych do czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na leki wzw na 2009r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 516265 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimiezra 16, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 516.265

·                  Oferta z najniższą ceną: 516.265 oferta z najwyższą ceną: 516.265

·                  Waluta: PLN.