Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów, mienia i osób Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów, mienia i osób Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 22904 - 2009; data zamieszczenia: 10.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów, mienia i osób Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom przebywającym na terenie Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, ochrony terenów i obiektów na nich położonych oraz odpowiedzialność za majątek ruchomy i nieruchomy znajdujący się w tych obiektach, przed kradzieżą, dewastacją, włamaniem, zniszczeniem oraz wszelkimi działaniami niepożądanymi zwłaszcza ze strony osób trzecich, we wszystkich obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach i pomieszczeniach technicznych w godzinach ustalonych i określonych w niniejszej specyfikacji. WYKAZ POSTERUNKÓW OBJĘTYCH USŁUGĄ: POSTERUNEK Nr 1 - Portiernia główna pok. 22 blok D stały POSTERUNEK Nr 2 - Portiernia główna pok. 22 blok D obchodowy POSTERUNEK Nr 3 - Stanowisko monitorowania p. 22 blok C POSTERUNEK Nr 4 - Szpitalny Oddział Ratunkowy POSTERUNEK Nr 5 - Centrala telefoniczna pok. 22 blok D POSTERUNEK Nr 6 - Portiernia boczna stały POSTERUNEK Nr 7 - Portiernia boczna obchodowy tereny zewn. i SUW WYMAGANY CZAS OCHRONY OBIEKTÓW: 1.Portiernia główna-stacjonarny całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godz. 2.Portiernia główna-obchodowy całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godz. 3.Monitoring- całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny 4.S O R - całą dobę w godzinach 7.oo - 7.oo tj. 24 godziny 5.Centrala telefoniczna- w dni wolne od pracy 8.oo - 18.oo tj. 10 godzin 6.Portiernia boczna stacjonarny- codziennie 18.oo - 6.oo tj. 12 godzin 7.Portiernia boczna obchodowy- codziennie 18.oo - 6.oo tj. 12 godzin Uwaga. Szczegółowy zakres dla poszczególnych posterunków określony został w ppkt. 1.2.1 - 1.2.7 specyfikacji i formularzu ofert cenowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. przedłożą wykaz co najmniej dwóch rocznych umów wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. posiadają pozwolenie na używanie częstotliwości radiowej na terenie miasta Poznania. dysponują w wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej potencjałem osobowym - grupą interwencyjną do wykonywania zadań i zapewnią w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut przybycie tejże grupy do wykonania zadań. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na okres , na który zostanie zawarta umowa. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.4 . Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 dokumentów i oświadczeń - brakujących lub wadliwych, w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Koncesję na wykonywanie usług (prowadzenie działalności gospodarczej) w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwolenie na używanie częstotliwości radiowej na terenie miasta Poznania - co najmniej jeden przydział częstotliwości z zezwoleniem na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji na terenie miasta Poznania. Oświadczenie o posiadaniu grupy interwencyjno - kontrolnej , która będzie współdziałać z zespołem chroniącym obiekty i zdolnej do wykonywania zadań w razie zagrożenia w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu zgłoszenia. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum 500.000,00 zł. Wykaz wykonanych umów (co najmniej dwie roczne umowy) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i zbliżoną wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykaz zrealizowanych usług należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ . Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.8. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.11..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań wejście główne II piętro pok.210 Dział Zamówień Publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto Kancelaria Zakładu pok.239 ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-10 11:45)
  • Formularz oferty cenowej (2009-02-10 11:46)
  • Wzór umowy (2009-02-10 11:47)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-02-10 11:49)
  • Wykaz wykonanych usług (2009-02-10 11:50)
  • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-02-19 11:57)
  • ZP-12 (2009-02-19 11:57)
  • ZP-21 (2009-02-19 11:58)
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-03-05 10:01)